У лип­ні у Хмель­ницько­му та об­ласті за­ре­єс­тру­ва­ли 245 но­вих ав­то­мо­бі­лів. На по­куп­ку цих ав­то в ре­гі­оні вит­ра­ти­ли 8 млн до­ла­рів, пише ДеньЗаДнем.

Кро­со­ве­ри та по­заш­ля­хо­ви­ки ста­но­ви­ли 82 % від за­ре­єс­тро­ва­них у лип­ні ав­то­мо­бі­лів. Ди­зель­ни­ми дви­гу­на­ми бу­ли об­ладна­ні 29 % ав­то. Се­ред­ня ці­на скла­ла по­над 32 500 до­ла­рів, як­що не вра­хо­ву­ва­ти вар­тості до­дат­ко­во­го об­ладнан­ня, — йдеть­ся у по­ві­дом­ленні сай­ту з про­да­жу ав­то­мо­бі­лів RST.ua.

Най­по­пу­ляр­ні­шою мар­кою у ре­гі­оні бу­ла Toyota. За мі­сяць прид­ба­ли 50 та­ких ав­то­мо­биль на су­му 1,8 млн до­ла­рів. Кро­со­вер Toyota RAV4 от­ри­мав най­більшу кіль­кість про­да­жів у ре­гі­оні і пок­рив 10 % про­да­жів. Крім нього час­то ку­пу­ва­ли Renault Duster і Toyota Land Cruiser Prado.

За­га­лом у лип­ні в Ук­ра­їні за­ре­єс­тру­ва­ли 9 600 но­вих ав­то­мо­бі­лів. На по­куп­ку цих ав­то вит­ра­ти­ли 305 млн до­ла­рів. По­рів­ня­но з лип­нем ми­ну­ло­го ро­ку, в Ук­ра­їні збіль­ши­лись про­да­жі но­вих ав­то­мо­бі­лів на 15 %. То­ді ук­ра­їн­ці прид­ба­ли в ав­то­са­ло­нах 8 300 ав­то за­галь­ною вар­тістю 260 млн до­ла­рів, а збіль­шен­ня кіль­кос­ті про­да­жів від­носно 2019 ро­ку скла­да­ло 10 %.

На­га­да­ємо, у пер­шо­му пів­річчі у Хмель­ницько­му та об­ласті за­ре­єс­тру­ва­ли 1 050 но­вих ав­то­мо­бі­лів за­галь­ною вар­тістю 32 млн до­ла­рів. То­ді най­по­пу­ляр­ні­шим брен­дом бу­ло Renault, а най­по­пу­ляр­ні­ша мо­дель за 6 мі­ся­ців 2021 ро­ку — кро­со­вер Toyota RAV4.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *