• Чт. Лис 18th, 2021

Голову Грицівської тергромади судили за 600 доларів хабаря

11 груд­ня 2019 ро­ку за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Ше­пе­тівсь­кої міс­це­вої про­ку­ра­ту­ри, слід­чим від­ді­лом Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в об­ласті у вза­ємо­дії зі спів­ро­біт­ни­ка­ми Уп­равлін­ня стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань в Хмель­ницькій об­ласті Де­пар­та­мен­ту стра­те­гіч­них роз­слі­ду­вань На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни, в ре­зуль­та­ті про­ве­де­них нег­ласних слід­чих (роз­шу­ко­вих) дій, за­до­ку­мен­то­ва­но факт ви­ма­ган­ня та одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди го­ло­вою се­лищ­ної ра­ди од­ні­єї з об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад Хмель­нич­чи­ни.

Мо­ва йшла про про го­ло­ву Гри­цівсь­кої ОТГ, пише ДеньЗаДнем.

Пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми вста­нов­ле­но, що, ви­ко­рис­то­ву­ючи своє служ­бо­ве ста­но­ви­ще, по­са­до­ва осо­ба ви­ма­га­ла у меш­канця об­ласті 600 до­ла­рів США. За цю су­му то­діш­ня очіль­ни­ця ТГ обі­ця­ла спри­яти у прий­нят­ті се­сі­єю се­лищ­ної ра­ди рі­шен­ня про на­дан­ня в орен­ду двох зе­мель­них ді­ля­нок. Од­нак, під час одер­жання обу­мов­ле­ної су­ми неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди її бу­ло вик­ри­то «на га­ря­чо­му» та зат­ри­ма­но у по­ряд­ку ст. 208 КПК Ук­ра­їни.

За вка­за­ним фак­том здій­сню­ва­ло­ся до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня за ч. 3 ст. 368 КК Ук­ра­їни (одер­жання служ­бо­вою осо­бою неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди, по­єд­на­не з її ви­ма­ган­ням).

Нас­тупно­го дня, 12 груд­ня 2019 ро­ку, по­са­до­ви­ці вру­чи­ли по­ві­дом­лення про пі­доз­ру у вчи­нен­ні пра­во­по­ру­шен­ня за час­ти­ною 3 стат­ті 368 — Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою.

У час­ти­ні 3 йшло­ся:

«Ді­ян­ня, пе­ред­ба­че­не час­ти­ною пер­шою або дру­гою ці­єї стат­ті, пред­ме­том яко­го бу­ла неп­ра­во­мір­на ви­го­да у ве­ли­ко­му роз­мі­рі або вчи­не­не служ­бо­вою осо­бою, яка зай­має від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще, або за по­пе­редньою змо­вою гру­пою осіб, або пов­торно, або по­єд­на­не з ви­ма­ган­ням неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди, — ка­ра­єть­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від п’яти до де­ся­ти ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на».

13 груд­ня то­го ж ро­ку Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд об­рав жін­ці за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді ареш­ту стро­ком на 2 мі­ся­ці з мож­ли­віс­тю вне­сен­ня зас­та­ви в роз­мі­рі 168160 гри­вень. Ок­рім то­го, її бу­ло від­сто­ро­не­но з по­са­ди очіль­ни­ка Гри­цівсь­кої ОТГ.

Як ста­ло ві­до­мо для «День за днем» із влас­них дже­рел, вже сьогод­ні, 8 лис­то­па­да, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд пос­та­вив крап­ку в цій спра­ві. Суд час­тко­во вра­ху­вав по­зи­цію за­хис­ту що­до не­вір­ної ква­лі­фі­ка­ції дій об­ви­ну­ва­че­ної та здій­снив пе­рек­ва­лі­фі­ка­цію пра­во­по­ру­шен­ня на стат­тю 369–2 час­ти­на 2 КК Ук­ра­їни — Злов­жи­ван­ня впли­вом.

У час­ти­ні 2 йдеть­ся:

«Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди для се­бе чи третьої осо­би за вплив на прий­нят­тя рі­шен­ня осо­бою, упов­но­ва­же­ною на ви­ко­нан­ня фун­кцій дер­жа­ви, або про­по­зи­ція чи обі­цян­ка здій­сни­ти вплив за на­дан­ня та­кої ви­го­ди — ка­ра­ють­ся штра­фом від се­ми­сот п’ят­де­ся­ти до од­ні­єї ти­ся­чі п’яти­сот не­опо­дат­ко­ву­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян або поз­бавлен­ням во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків».

У 2020-му бу­ла вчи­не­на кри­мі­на­лі­за­ція да­ної стат­ті і бу­ло збіль­ше­но мі­ру по­ка­ран­ня, в то­му чис­лі, за ці­єю час­ти­ною да­ної стат­ті. Од­нак, по­ка­ран­ня суд ви­но­сив, вра­хо­ву­ючи ре­дак­цію, яка бу­ла чин­на на мо­мент ско­єн­ня пра­во­по­ру­шен­ня.

В під­сумку, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд приз­на­чив по­ка­ран­ня у виг­ля­ді штра­фу в роз­мі­рі 750 не­опо­дат­ко­ва­них мі­ні­му­мів до­хо­дів гро­ма­дян. А це — 12750 гри­вень.

Та­кож ви­рі­ше­но пи­тан­ня про зас­та­ву, ре­чо­ві до­ка­зи та про від­шко­ду­ван­ня вар­тості про­ве­де­них ек­спер­тиз. Тоб­то, в ра­зі наб­рання ви­ро­ку за­кон­ної си­ли, зас­та­ва, яка бу­ла вне­се­на, а це — біль­ше 160 ти­сяч гри­вень, — бу­де по­вер­ну­та зас­та­во­дав­цю.

На вка­за­ний ви­рок про­тя­гом 30 днів мо­же бу­ти по­да­на апе­ля­ція до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Поділіться з друзями!


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *