Вчо­ра, 27 трав­ня, в районі від­по­ві­даль­нос­ті на­ших під­розді­лів, ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­нен­ня вог­ню та здій­сни­ли при­ціль­ний обс­тріл по­зи­цій ук­ра­їнсь­ких за­хис­ни­ків не­по­да­лік на­се­ле­но­го пун­кту Но­во­тош­ківсь­ке.

В ре­зуль­та­ті обс­трі­лу зі стрі­лець­кої зброї один вій­сько­вос­лужбо­вець зі скла­ду 128-ї ок­ре­мої гірсь­кої штур­мо­вої бри­га­ди от­ри­мав кульове по­ра­нен­ня не су­міс­не з жит­тям, повідомляє ДеньЗаДнем.

«Гли­бо­ко су­му­ємо з при­во­ду важ­кої втра­ти на фрон­ті… Вран­ці, 27 трав­ня, від ку­лі ро­сій­сько­го снай­пе­ра під Ма­рі­упо­лем за­ги­нув офі­цер Мак­сим Польовий, ко­ман­дир ба­таль­йону 128-мої ок­ре­мої гірсь­ко-штур­мо­вої бри­га­ди», — заз­на­чи­ли в Хмель­ницькій об­ласній дер­жавній ад­мі­ніс­тра­ції.

Од­нак, за ін­ши­ми да­ни­ми майор Польовий був зас­тупни­ком ко­ман­ди­ра 15-го ок­ре­мо­го гірсь­ко-штур­мо­во­го ба­таль­йону.

Про за­гиб­ло­го вій­сько­вос­лужбов­ця ві­до­мо, що він Польовий Мак­сим Ми­ко­лайович на­ро­див­ся 18 груд­ня 1984 ро­ку в се­лі Юхи­мів­ці Во­ло­чись­ко­го району (те­пер — у скла­ді Нар­ке­виць­кої гро­ма­ди Хмель­ницько­го району). Во­ював за Ук­ра­їну з 2014 ро­ку, прой­шов Де­баль­це­ве. У нього за­ли­ши­ли­ся бать­ки, дру­жи­на та двоє ді­тей.

Вод­но­час спів­чуття рід­ним та близь­ким за­гиб­ло­го за­хис­ни­ка вис­ловлює і ко­ман­ду­ван­ня За­кар­патсь­ко­го Ле­гі­ону — 128-ї ОГШБр Зброй­них сил Ук­ра­їни.

Та­кож у 128-й ОГШБр заз­на­чи­ли, що на обс­тріл ро­сій­сько-оку­па­цій­них вій­ськ на­ші за­хис­ни­ки від­кри­ли во­гонь у від­по­відь.

Про дії зброй­них фор­му­вань Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції по­ві­дом­ле­но пред­став­ни­ків ОБ­СЄ че­рез Ук­ра­їнсь­ку сто­ро­ну Спіль­но­го цен­тру кон­тро­лю та ко­ор­ди­на­ції пи­тань при­пи­нен­ня вог­ню та ста­бі­лі­за­ції лі­нії роз­ме­жу­ван­ня сто­рін.

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *