По­лонсь­кий район­ний суд виз­нав вин­ним 57-річ­но­го об­ви­ну­ва­че­но­го у ху­лі­ганс­тві (ч. 1 ст. 296 КК Ук­ра­їни) та приз­на­чив йому по­ка­ран­ня у ви­ді 3 мі­ся­ців ареш­ту.

Про це по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

За ви­ро­ком, се­ред дня 25 бе­рез­ня 2021 ро­ку у с. Во­ро­бі­їв­ка Ше­пе­тівсь­ко­го району бі­ля ад­мінбу­дів­лі Во­ро­бі­ївсь­ко­го ста­рос­тинсь­ко­го ок­ру­гу міс­це­вий жи­тель по­мі­тив ста­рос­ту, кот­ра з пра­ців­ни­ком при­би­ра­ла при­лег­лу те­ри­то­рію. З на­ду­ма­них при­чин, не­цен­зурно ла­ючись, він по­чав з’ясо­ву­ва­ти сто­сун­ки з по­са­до­ви­цею, пог­ро­жу­ючи пош­коджен­ням ад­мінбу­дів­лі.

Опіс­ля взяв де­рев’яну па­ли­цю та по­бив в ус­та­но­ві 7 ши­бок. Унас­лі­док — її ді­яль­ність бу­ла при­пи­не­на.

«В ре­зуль­та­ті ху­лі­гансь­ких дій чо­ло­вік зав­дав Во­ро­бі­ївсь­ко­му ста­рос­тинсь­ко­му ок­ру­гу По­лонсь­кої місь­кої об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди ма­те­рі­аль­них збит­ків на за­галь­ну су­му 964,66 грн», — заз­на­че­но у ви­ро­ку су­ду.

Об­ви­ну­ва­че­ний під час діз­нання по­дав за­яву про свою зго­ду з роз­гля­дом об­ви­ну­валь­но­го ак­та у спро­ще­но­му про­вад­женні, за від­сутнос­ті учас­ни­ків су­до­во­го про­вад­ження.

Приз­на­ча­ючи по­ка­ран­ня, суд вра­ху­вав сту­пінь тяж­кості вчи­не­но­го кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, мо­ти­ви й при­чи­ни ско­єн­ня, да­ні про осо­бу об­ви­ну­ва­че­но­го, його сі­мей­ний та ма­те­рі­аль­ний стан, об­ста­ви­ни, що пом’як­шу­ють по­ка­ран­ня, — щи­ре ка­ят­тя, ак­тивне спри­ян­ня роз­крит­тю зло­чи­ну, доб­ро­віль­не від­шко­ду­ван­ня зав­да­но­го збит­ку, від­сутність об­ста­вин, які об­тя­жу­ють по­ка­ран­ня.

«З ура­ху­ван­ням вик­ла­де­но­го, а та­кож вра­хо­ву­ючи, що об­ви­ну­ва­че­ний не пра­цює, а від­так не має пос­тій­но­го до­хо­ду, суд при­хо­дить до вис­новку про не­об­хідність приз­на­чен­ня по­ка­ран­ня, не­об­хідно­го й дос­татнього для його вип­равлен­ня та по­пе­ред­ження но­вих зло­чи­нів у ви­ді ареш­ту», — ідеть­ся у ви­ро­ку.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *