Вик­ли­ком по­лі­ції та за­явою про пе­до­фі­лію за­вер­ши­ло­ся свя­то Ве­ли­код­ня для ро­ди­ни з Бі­ло­гір­щи­ни, що у Ше­пе­тівсь­ко­му район, пише ДеньЗаДнем.

У се­лі Се­мен­ці 2 трав­ня по­ки всі бу­ли над­во­рі, чо­ло­вік за­ма­нив пад­черку в хлів і зґвал­ту­вав. Шко­ляр­ці Яні ли­ше — 13 ро­ків, три­ва­лий час во­на мов­ча­ла че­рез пог­ро­зи гвал­тівни­ка.

Як з’ясу­ва­ло­ся, віт­чим дів­чинки не­дав­но по­вер­нувся з ув’яз­нення. 10 ро­ків він про­вів у тюр­мі за ана­ло­гіч­ний зло­чин. До­по­ки чо­ло­вік від­бу­вав по­ка­ран­ня, жін­ка на­ро­ди­ла Яну, тоб­то, во­на не є його рід­ною ди­ти­ною.

З цього при­во­ду те­ле­ка­нал «Ін­тер» від­зняв се­рію те­ле­ві­зій­но­го шоу «Сто­су­єть­ся кож­но­го», зап­ро­сив­ши ек­спер­тів — юрис­та-кри­мі­на­ліс­та Ан­ну Ма­ляр та пред­став­ни­ка Служ­би у спра­вах ді­тей КМДА Олек­сія На­ум­чу­ка. Звіс­но, до сту­дії при­їха­ла 44-річ­на Ок­са­на, ма­ти по­тер­пі­лої дів­чинки:

«Моя доч­ка ста­ла жер­твою зґвал­ту­ван­ня, я хо­чу, щоб цього не­гід­ни­ка по­са­ди­ли».

Стали відомі нові факти у справі зґвалтування 13-річної падчерки вітчимом на Білогірщині

Ок­са­на, ма­ти не­пов­но­літньої

Жін­ка роз­по­ві­ла, що то­го дня сім’я при­їха­ла до її стар­шої донь­ки на гос­ти­ну. Мен­ша — Яна, вий­шла на двір, а за нею — віт­чим. Че­рез де­який час ди­ти­на вий­шла з хлі­ва, а в неї бу­ли ро­зір­ва­ні кол­готки та по­дер­ті ко­лі­на. Дів­чи­на спо­чат­ку ні­чо­го не ска­за­ла для ма­ми, але са­ма за­те­ле­фо­ну­ва­ла до по­лі­ції.

Ста­ли ві­до­мі но­ві фак­ти у спра­ві зґвал­ту­ван­ня 13-річ­ної пад­черки віт­чи­мом на Бі­ло­гір­щи­ні

Пра­во­охо­рон­цям ди­ти­на роз­по­ві­ла, що віт­чим чіп­лявся до неї і ра­ні­ше. При цьому чо­ло­вік пог­ро­жу­вав ди­ти­ні роз­пра­вою, як­що роз­по­вість для ма­те­рі та будь­-ко­му ін­шо­му.

Ста­ли ві­до­мі но­ві фак­ти у спра­ві зґвал­ту­ван­ня 13-річ­ної пад­черки віт­чи­мом на Бі­ло­гір­щи­ні

Піс­ля при­їз­ду по­лі­ції ди­ти­ну від­ра­зу по­ка­за­ли гі­не­ко­ло­гу, який під­твер­див факт зґвал­ту­ван­ня. Лі­кар за­ува­жив для ма­те­рі, що та­ке з дів­чинкою міг зро­би­ти тіль­ки звір. Пра­во­охо­рон­ці та­кож дій­шли вис­новку, що віт­чим і ра­ні­ше Стали відомі нові факти у справі зґвалтування 13-річної падчерки вітчимом на Білогірщині

Во­ло­ди­мир, віт­чим

У сту­дії Ок­са­на, ма­ти дів­чинки, зіз­на­ла­ся, що це зґвал­ту­ван­ня в їх­ній сім’ї не впер­ше. До цього Во­ло­ди­мир ско­їв страш­не з її стар­шою донь­кою Те­тя­ною, ко­ли тій бу­ло 9 ро­ків.Стали відомі нові факти у справі зґвалтування 13-річної падчерки вітчимом на Білогірщині

Те­тя­на, стар­ша донь­ка Ок­са­ни

То­ді жін­ка не по­ві­ри­ла сво­їй ди­ти­ні, біль­ше то­го, че­ка­ла ґвал­тівни­ка з в’яз­ни­ці. А піс­ля по­вер­нення Ок­са­на прий­ня­ла чо­ло­ві­ка та встиг­ла на­ро­ди­ти від нього ще двох ді­тей.

Вод­но­час од­но­сель­ці вель­ми не­га­тив­но ха­рак­те­ри­зу­ють Ок­са­ну як ма­тір.Стали відомі нові факти у справі зґвалтування 13-річної падчерки вітчимом на Білогірщині

Од­но­сель­ча­ни Ок­са­ни

Тим не мен­ше, Ок­са­на ка­же, що всі гро­ші, які во­на от­ри­му­ва­ла на ді­тей, вит­ра­ча­ли­ся на них, а со­ці­аль­на служ­ба не має до жін­ки жод­них пре­тен­зій.

«Во­ло­ди­мир усе жит­тя про­жив у цьому се­лі, злов­жи­вав ал­ко­го­лем. Ця ро­ди­на — не бла­го­по­луч­на, до них не­од­но­ра­зо­во вик­ли­ка­ли по­лі­цію. Са­ма ж Ок­са­на ні­де не пра­цює, за­роб­ля­ла тим, що пас­ла ко­рів та ін­ши­ми ви­да­ми під­ро­біт­ку», — роз­по­вів ста­рос­та се­ла Юрій Куц.

Стали відомі нові факти у справі зґвалтування 13-річної падчерки вітчимом на Білогірщині

Юрій Куц, ста­рос­та се­ла

Са­ма ж жін­ка роз­по­ві­ла, що чо­ло­вік її пос­тій­но бив та зну­щав­ся, за­чи­няв у пог­ре­бі. То­му во­на з цього при­во­ду і звер­та­ла­ся у по­лі­цію.

На ди­во у Во­ло­ди­ми­ра є свої за­хис­ни­ки — сес­тра. Жін­ка пе­ре­ко­на­на, що са­ме цим кри­мі­наль­ним фак­том і ско­рис­та­ла­ся його дру­жи­на, на­мо­вив­ши мо­лод­шу доч­ку на за­яву про зґвал­ту­ван­ня.

До­по­ки три­ває слідс­тво, з’ясо­ву­ють­ся всі об­ста­ви­ни зло­чи­ну, дів­чинка Яна пе­ре­бу­ває в ін­терна­ті, де з нею зай­ма­єть­ся пси­хо­лог.

«У цій спра­ві на­ра­зі від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за ч. 6 стат­ті 152 Кри­мі­наль­но­го Ко­дек­су Ук­ра­їни — Зґвал­ту­ван­ня. Сан­кція стат­ті пе­ред­ба­чає поз­бавлен­ня во­лі стро­ком до 15 ро­ків або, на­віть, до­віч­но», — заз­на­чи­ла реч­ни­ця ГУ НП Хмель­ницькій об­ласті Ін­на Гле­га.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *