Мо­ва йде про «Озе­ро Свя­те» — най­більше озе­ро Хмель­ницької об­ласті при­род­но­го по­ход­ження.

Заз­на­че­на во­дой­ма ле­жить в ба­сей­ні річ­ки Го­ринь в ме­жах Ма­ло­го По­ліс­ся, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі, пише ДеньЗаДнем.

На­пов­ню­ють озе­ро во­дою ар­те­зі­ансь­кі дже­ре­ла, що б’ють із дна. Жод­на річ­ка не впа­дає в озе­ро і не ви­ті­кає з нього, але во­да тут чис­та і про­зо­ра.

Шлаг­ба­уми, як за­со­би стри­му­ван­ня, пе­ред­ба­че­но вста­нов­лю­ва­ти в міс­цях ма­со­во­го за­їз­ду до Пар­ку та в міс­цях ма­со­во­го від­по­чин­ку від­ві­ду­ва­чів.

Не­що­дав­но, на ви­ко­нан­ня п’яти­річ­но­го пла­ну за­хо­дів охо­ро­ни й збе­ре­жен­ня при­род­них ком­плек­сів та об’єк­тів, пра­ців­ни­ка­ми На­ці­ональ­но­го пар­ку Ма­ле По­ліс­ся вста­нов­ле­но об­ме­жу­валь­ний шлаг­ба­ум поб­ли­зу ком­плексної пам’ят­ки при­ро­ди за­галь­но­дер­жавно­го зна­чен­ня «Озе­ро Свя­те».

На­яв­ність пе­реш­код для в’їз­ду на те­ри­то­рію бу­де спри­яти більш якіс­ній охо­ро­ні й об­ме­жить дос­туп до пев­ної міс­це­вос­ті. Та­кож їх на­яв­ність особ­ли­во ак­ту­аль­на у по­же­жо­не­без­печний пе­рі­од.

Озе­ро з 1970 ро­ку бу­ло ого­ло­ше­не гід­ро­ло­гіч­ною пам’ят­кою міс­це­во­го зна­чен­ня, а вже у 1996 ро­ці от­ри­ма­ло ста­тус гід­ро­ло­гіч­ної пам’ят­ки при­ро­ди за­галь­но­дер­жавно­го зна­чен­ня «Озе­ро Свя­те» з ме­тою збе­ре­жен­ня в при­род­но­му ста­ні озе­ра гля­ці­аль­но­го по­ход­ження зі сфаг­но­ви­ми пла­ва­ми, де зрос­та­ють ре­лік­то­ві ви­ди рос­лин.

За­по­від­ний об’єкт вхо­дить до скла­ду при­род­но-за­по­від­но­го фон­ду Ук­ра­їни, який охо­ро­ня­єть­ся як на­ці­ональ­не над­бання і є скла­до­вою час­ти­ною сві­то­вої сис­те­ми при­род­них те­ри­то­рій та об’єк­тів, що пе­ре­бу­ва­ють під особ­ли­вою охо­ро­ною.

Пло­ща озе­ра скла­дає 8,2 га. Гли­би­на — 3–4 м, а в так зва­них «ямах» до 9 м. Біль­шість дос­лідни­ків при­ро­ди краю схо­дять­ся на то­му, що во­но вул­ка­ніч­но­го по­ход­ження. На це вка­зує оваль­на фор­ма, ос­трів в цен­трі і гли­би­на — 9,5 м.

На озе­рі меш­ка­ють 67 ви­дів пта­хів, май­же тре­ти­на з яких є рід­кісни­ми і пот­ре­бу­ють особ­ли­вої ува­ги та за­хис­ту. Зок­ре­ма, 4 ви­ди за­не­се­ні до Чер­во­ної кни­ги Ук­ра­їни, 24 — вклю­че­но до До­дат­ку ІІ Бернсь­кої кон­венції.

Фа­уна озе­ра, його бе­ре­гів, пла­вів та ос­тро­ва від­носно різ­но­ма­ніт­на, хо­ча і має де­що збід­не­ний склад, що є нас­лідком до­сить знач­но­го ан­тро­по­ген­но­го впли­ву. З них більш-менш ре­гу­ляр­но тут трап­ля­ють­ся ко­зу­лі. З ін­ших ссав­ців від­носно зви­чай­ни­ми є он­датра, біл­ки та кро­ти.

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *