За під­ра­хун­ка­ми Пен­сій­но­го фон­ду, за­раз в Ук­ра­їні про­жи­ває 11,1 міль­йонів пен­сі­оне­рів. По­над 2,7 міль­йони з них все ще пра­цю­ють. Від ви­ду пен­сії — за ві­ком, ста­жем, ста­ном здо­ров’я — за­ле­жить роз­мір дер­жавних вип­лат та їх­ній пе­рег­ляд. Цього ро­ку час­ти­на пен­сі­оне­рів вже от­ри­ма­ли пе­ре­ра­ху­нок пен­сій, ще час­ти­ні обі­ця­ють зро­би­ти це з лип­ня. Як за­га­лом від­бу­ва­єть­ся ін­декса­ція і ко­му че­ка­ти над­бавки най­ближ­чим ча­сом, діз­на­ва­лись ек­спер­ти Цен­тру гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю, пише ДеньЗаДнем.

Етапи індексації

У 2021 ро­ці уряд зап­ла­ну­вав кіль­ка хвиль ін­декса­ції пен­сій­них вип­лат. Пер­ша від­бу­лась 1 бе­рез­ня. То­ді пе­ре­ра­ху­нок охо­пив май­же 8 міль­йонів ук­ра­їн­ців. За ін­форма­ці­єю Мі­ніс­терс­тва со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, у се­редньому ук­ра­їнсь­кі пен­сі­оне­ри по­ча­ли от­ри­му­ва­ти на 308 грн біль­ше. Зок­ре­ма, бу­ли пе­ре­ра­хо­ва­ні пен­сії за ві­ком, по ін­ва­лід­ності, за вис­лу­гу ро­ків, у зв’яз­ку з втра­тою го­ду­валь­ни­ка, роз­ра­ху­нок яких про­ве­де­но від за­ро­біт­ку осо­би. Та­кож зрос­ла дер­жавна со­ці­аль­на до­по­мо­га на дог­ляд ін­ва­лі­дам вій­ни, ве­те­ра­нам вій­ни та чле­нам їх­ніх сі­мей, жер­твам на­цистсь­ких пе­рес­лі­ду­вань, пен­сії за особ­ли­ві зас­лу­ги пе­ред Ук­ра­їною.

Нас­тупне під­ви­щен­ня від­бу­лось 1 квіт­ня. Пен­сій­ний фонд про­вів пе­ре­ра­ху­нок вип­лат пен­сі­оне­рам, які пра­цю­ють, з ура­ху­ван­ням зар­пла­ти в пе­рі­од ро­бо­ти на пен­сії і на­бу­то­го стра­хо­во­го ста­жу. За­га­лом до­да­ток до пен­сії от­ри­ма­ли по­над 313 тис. ук­ра­їн­ців. Се­ред­ній роз­мір над­бавки ста­но­вив 193 грн. Як за­ува­жу­ють у Пен­сій­но­му фон­ді, під­ви­ще­ні пен­сії ма­ли вип­ла­ти­ти вже у чер­вні ра­зом з доп­ла­тою за кві­тень і тра­вень.

Важ­ли­во зна­ти, що пе­ре­ра­ху­нок пен­сій здій­сню­єть­ся ав­то­ма­тич­но, без звер­нення до Пен­сій­но­го фон­ду. Од­нак за за­явою лю­ди­ни роз­мір пен­сії мо­же бу­ти пе­рег­ля­ну­тий у будь­-який час.

— Пе­ре­ра­ху­нок пра­цю­ючим пен­сі­оне­рам про­во­дить­ся що­річ­но з 1 квіт­ня. Для цього вра­хо­ву­єть­ся ос­танній пе­рі­од ро­бо­ти осо­би за лю­тий мі­сяць включ­но. Це зроб­ле­но спе­ці­аль­но для то­го, щоб лю­дям не тре­ба бу­ло йти до Пен­сій­но­го фон­ду. Але пен­сі­онер мо­же і сам звер­ну­ти­ся до Фон­ду для пе­ре­ра­хун­ку вип­ла­ти, як тіль­ки у нього за­кін­чу­єть­ся чер­го­вий 2-річ­ний пе­рі­од ро­бо­ти. Тоб­то як­що у лю­ди­ни цей пе­рі­од за­кін­чу­єть­ся у ве­рес­ні, то вже в жов­тні во­на мо­же са­мос­тій­но звер­ну­ти­ся до ПФУ для пе­ре­ра­хун­ку пен­сії. І та­кий пе­ре­ра­ху­нок бу­де про­ве­де­ний з мо­мен­ту звер­нення до ор­га­нів Фон­ду з від­по­від­ною за­явою, — по­яс­нює рад­ник мі­ніс­тра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ми­ко­ла Шам­бір.

Доплата у липні і подальші підвищення

Цього­річ­на кам­па­нія з ін­декса­ції пен­сій має по­но­ви­ти­ся вже у лип­ні. Під­ви­щи­ти вип­ла­ти пла­ну­ють для 1 міль­йона пен­сі­оне­рів. Зрос­те мі­ні­маль­на пен­сія за ві­ком, доп­ла­та за по­над­нормо­вий стаж, роз­мі­ри над­ба­вок і доп­лат. Зок­ре­ма, над­бавку ма­ють от­ри­ма­ти ук­ра­їн­ці, яким пен­сія бу­ла приз­на­че­на у 2018–2020 ро­ках. Доп­ла­та вво­дить­ся че­рез те, що ці пен­сі­оне­ри не під­па­да­ють під що­річ­ну ін­декса­цію у бе­рез­ні. Се­ред­ній роз­мір має склас­ти 100 грн. Та­кож з 1 лип­ня має бу­ти про­ве­де­но під­ви­щен­ня мі­ні­маль­них пен­сій­них вип­лат для осіб з ін­ва­лід­ністю внас­лі­док вій­ни.

Важ­ли­во зна­ти, що з 1 лип­ня та­кож зрос­те про­жит­ко­вий мі­ні­мум. Для осіб, які втра­ти­ли пра­цез­датність, са­ме цей по­каз­ник є ба­зою для роз­ра­хун­ку пен­сії. Тож мі­ні­маль­на пен­сія без над­ба­вок та­кож зрос­те — з 1769 до 1854 грн на мі­сяць.

Від­по­від­но до ка­лен­да­ря Пен­сій­но­го фон­ду, з 1 жов­тня 2021 ро­ку пен­сі­оне­ри, яким ви­пов­ни­лось від 75 до 80 ро­ків та які ма­ють пов­ний стаж, от­ри­ма­ють доп­ла­ту в су­мі до 400 грн.

Ос­танній етап під­ви­щен­ня від­бу­деть­ся у груд­ні. Внас­лі­док зрос­тання про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му та за­ро­біт­ної пла­ти під­ви­щить­ся мі­ні­маль­на пен­сія за ві­ком і доп­ла­та за по­над­нормо­вий стаж. Мі­ні­маль­на вип­ла­та пен­сі­оне­рам, які до­сяг­ли 65-річ­но­го ві­ку, має склас­ти 2600 грн.

В уря­ді ка­жуть, що нас­тупні ета­пи під­ви­щен­ня ма­ють тор­кну­ти­ся лік­ві­да­то­рів на ЧА­ЕС. Від­по­від­ний за­кон вже зна­хо­дить­ся у Вер­ховній Ра­ді і ре­ко­мен­до­ва­ний до ух­ва­лен­ня в ці­ло­му. Йдеть­ся про піль­го­ві умо­ви на­ра­ху­ван­ня пен­сій для ци­віль­них лік­ві­да­то­рів. Як­що за­кон ух­ва­лять, то з 1 січ­ня 2022 ро­ку вип­ла­ти зрос­туть для по­над 30 тис. осіб з ін­ва­лід­ністю з чис­ла лік­ві­да­то­рів ава­рії. У се­редньому пен­сії обі­ця­ють під­ви­щи­ти на 40 %.

Та­кож на роз­гляд де­пу­та­тів че­кає за­кон про що­річ­ну ін­декса­цію пен­сій для всіх ка­те­го­рій пен­сі­оне­рів. За сло­ва­ми мі­ніс­терки со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ма­ри­ни Ла­зеб­ної, його ух­ва­лен­ня доз­во­лить пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти вип­ла­ти усім од­ра­зу.

— На жаль, у 2017 ро­ці бу­ло змі­не­но пен­сій­не за­ко­но­давс­тво та­ким чи­ном, що да­та що­річ­ної ін­декса­ції пен­сій 1 бе­рез­ня бу­ла ви­лу­че­на, а для ок­ре­мих ка­те­го­рій пен­сі­оне­рів — на­уков­ців, держ­служ­бовців, пра­ців­ни­ків ор­га­нів міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня — ін­декса­ція бу­ла зу­пи­не­на. То­му мі­ніс­терс­тво роз­ро­би­ло і по­да­ло на роз­гляд Вер­ховної Ра­ди про­ект за­ко­ну 4668, яким від­новлю­єть­ся ін­декса­ція для всіх ка­те­го­рій і вста­нов­лю­єть­ся да­та ін­декса­ції 1 ве­рес­ня, — по­яс­нює Ла­зеб­на.

В уря­ді виз­на­ють, що чин­ні під­ви­щен­ня не здат­ні сут­тє­во пок­ра­щи­ти жит­тя пен­сі­оне­рів. Щоб ук­ра­їн­ці от­ри­му­ва­ли дос­той­ні вип­ла­ти, пот­рібна сис­темна пен­сій­на ре­фор­ма. Най­пер­ше роз­гля­да­єть­ся ідея відв’яза­ти со­ці­аль­ну до­по­мо­гу від про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му. Як­що від­по­від­ний за­кон ух­ва­лять, то, за роз­ра­хун­ка­ми Мін­соцпо­лі­ти­ки, це доз­во­лить збіль­ши­ти рі­вень мі­ні­маль­ної пен­сії до 3 500 гри­вень. Та­кож у влад­них ка­бі­не­тах все час­ті­ше ка­жуть про за­пуск на­ко­пи­чу­валь­ної пен­сій­ної сис­те­ми, якою змо­жуть ско­рис­та­ти­ся вже май­бут­ні пен­сі­оне­ри.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *