Те­ле­фон­ний дзві­нок від ком­па­нії «По­да­ру­нок Сер­віс» на­дій­шов або­нен­ту 6 трав­ня. У слу­хав­ці по­ві­до­ми­ли, що в Ше­пе­тів­ку пря­мує по­сил­ка, повідомляє ДеньЗаДнем.

Од­нак, що в ній, ніх­то не по­яс­нив. Ос­кіль­ки те­ле­фо­ну­ва­ли в день на­род­ження, то чо­ло­вік по­ду­мав, що хтось зі знайомих так його при­ві­тав.

Вже че­рез кіль­ка днів чо­ло­ві­ку на­дій­шло по­ві­дом­лення з «Ук­рпош­ти», що його очі­кує па­ку­нок.

— Опе­ра­тор ви­ніс по­сил­ку та наз­вав су­му, яку пот­рібно бу­ло від­да­ти за неї, — роз­по­ві­дає ше­пе­тів­ча­нин. — Я зди­ву­вав­ся, що пот­рібно здій­сни­ти оп­ла­ту, ос­кіль­ки заз­ви­чай дру­зі чи знайомі дос­тавку оп­ла­чу­ва­ли.

Су­ма, яку вар­то спла­ти­ти, бу­ла сим­во­ліч­ною: 100 гри­вень. Ще май­же 30 гри­вень ста­но­ви­ли пос­лу­ги опе­ра­то­ра пош­то­во­го зв’яз­ку. Від­кри­ва­ти упа­ков­ку мож­на ли­ше піс­ля оп­ла­ти. У чо­ло­ві­ка від­ра­зу зак­ра­ла­ся пі­доз­ра: він ні­чо­го не за­мов­ляв. Од­нак, пріз­ви­ще від­прав­ни­ка зда­ло­ся знайомим, то­му ці­ка­вість все ж взя­ла верх.

Від­кри­ти по­сил­ку от­ри­му­вач ви­рі­шив вдо­ма, аби не зіп­су­ва­ти со­бі сюр­приз. А він і справ­ді був… У не­ве­лич­кій ко­роб­ці 9×21 см зна­хо­ди­ла­ся пус­та ба­ноч­ка з-під ди­тя­чо­го хар­чу­ван­ня — Bebivita бро­ко­лі з 4 мі­ся­ців, — до то­го ж, не зов­сім пре­зен­та­бель­но­го виг­ля­ду із пош­кодже­ною ети­кет­кою.

Ше­пе­тів­ча­нин оп­ла­тив по­сил­ку, все­ре­ди­ні якої ви­яви­ла­ся пус­та ба­ноч­ка

Вже піс­ля от­ри­ма­но­го «по­да­рун­ка» чо­ло­вік по­мі­тив на нак­лей­ці но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну та ад­ре­су від­прав­ни­ка.

— Ко­ли наб­рав, то по­чув го­лос опе­ра­то­ра, який по­ві­до­мив, що но­мер не­вір­но наб­ра­ний, — до­дав ше­пе­тів­ча­нин. — Та­кож пе­ре­ві­рив і ад­ре­су, заз­на­че­ну на ко­роб­ці. Це — вка­за­ний но­мер жит­ло­во­го ком­плек­су в Ки­єві. Ме­не за­не­по­ко­їла не втра­та 100 гри­вень, а звід­ки у да­ру­валь­ни­ка є всі мої осо­бис­ті да­ні: ад­ре­са, да­та на­род­ження, но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну?

На «Ук­рпош­ті» ка­жуть, що та­ких ін­ци­ден­тів у них ще не ви­ни­ка­ло. На­то­мість, по­яс­ню­ють, що одер­жу­вач зав­жди має пра­во від­мо­ви­ти­ся від от­ри­ман­ня по­сил­ки, за­пов­нивши у від­ді­лен­ні від­по­від­ну фор­му:

— Ад­ре­сат мо­же від­мо­ви­тись від одер­жання пош­то­во­го від­прав­лення (пош­то­во­го пе­ре­ка­зу) про що на пош­то­во­му від­прав­ленні або по­ві­дом­ленні про над­ходжен­ня прос­тавля­єть­ся від­по­від­на від­мітка «від одер­жання від­мовля­юсь», яка зас­відчу­єть­ся під­пи­сом.

У ви­пад­ку, як­що ж от­ри­му­вач ви­рі­шить вза­га­лі не прий­ти за від­прав­ленням, його збе­рі­га­ють від­по­від­но до тер­мі­ну, а по­тім над­си­ла­ють від­прав­ни­ку.

— Тер­мін збе­рі­ган­ня пош­то­вих від­прав­лень ста­но­вить один мі­сяць з дня їх над­ходжен­ня. За пись­мо­вою за­явою від­прав­ни­ка або ад­ре­са­та (одер­жу­ва­ча) тер­мін збе­рі­ган­ня мо­же бу­ти про­дов­же­ний до двох мі­ся­ців. Та­кож тер­мін збе­рі­ган­ня пош­то­вих від­прав­лень мо­же виз­на­ча­ти­ся умо­ва­ми до­го­во­рів, ук­ла­де­ни­ми з кор­по­ра­тив­ни­ми клі­єн­та­ми, — ка­жуть у від­ді­лен­ні «Ук­рпош­ти».

Ці­ка­во, що в Ук­ра­їні від­прав­ник мо­же над­си­ла­ти по­сил­ки вже за­па­ко­ва­ни­ми, їх ніх­то не пе­ре­ві­ря­ти­ме. Єди­не, в та­ко­му ви­пад­ку він по­ви­нен заз­на­чи­ти, що за­бо­ро­не­них вкла­день у ко­роб­ці не­ма. Пе­ре­вір­ку в при­сут­ності опе­ра­то­рів пош­то­во­го зв’яз­ку про­хо­дять ли­ше ре­чі, які від­прав­ля­ють за кор­дон.

По­ліс­ме­ни ж, в свою чер­гу, заз­на­ча­ють, що в та­ких ді­ях від­прав­ни­ка скла­ду зло­чи­ну, зок­ре­ма, шах­рай­ства, не­ма. Ад­же на ко­роб­ці від­сутній опис про те, що ж там все­ре­ди­ні за по­да­ру­нок. Мож­ли­во, як­раз бан­ка і бу­ла ним… До то­го ж, от­ри­му­вач сам доб­ро­віль­но спла­тив кош­ти.

— Як­би, до прик­ла­ду, вам над­си­ла­ли те­ле­фон, а ви от­ри­ма­ли ба­ноч­ку, то­ді мож­на бу­ло б го­во­ри­ти про шах­рай­ство, — по­яс­ню­ють пра­во­охо­рон­ці.

Від­так, на­го­ло­шу­ють:

— З обач­ністю став­те­ся до від­прав­лень, які ви не за­мов­ля­ли, та до тих, які вам над­си­ла­ють не­ві­до­мі осо­би. Ад­же шах­раї що­ра­зу ви­га­ду­ють все но­ві схе­ми, а до­вір­ли­ві жи­те­лі, пос­тій­но пот­рапля­ють у їх те­не­та.

Любов Гончарук

Фото Дмитра Шпака

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *