Що ро­би­ти, ко­ли од­но­го дня бі­ля став­ка, де звик­ли ри­ба­ли­ти, з’яв­ля­єть­ся таб­личка «При­ват­на влас­ність», а ло­ви­ти ри­бу доз­во­ля­ють ли­ше за гро­ші? Чи мо­же при­ват­на осо­ба вста­нов­лю­ва­ти будь­-які об­ме­жен­ня для меш­канців се­ла, де роз­та­шо­ва­но во­дой­му? На це пи­тан­ня від­по­ві­да­ють юрис­ти сис­те­ми бе­зоп­латної пра­во­вої до­по­мо­ги.

Умови визначає договір оренди

Во­до­ко­рис­ту­ван­ня мо­же бу­ти двох ви­дів — за­галь­не та спе­ці­аль­не (стат­тя 46 Вод­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни). За­галь­не во­до­ко­рис­ту­ван­ня здій­сню­єть­ся гро­ма­дя­на­ми для за­до­во­лен­ня їх­ніх пот­реб (ку­пан­ня, пла­ван­ня на чов­нах, лю­би­тель­ське і спор­тивне ри­баль­ство то­що) без­коштов­но, без зак­ріплен­ня вод­них об’єк­тів за ок­ре­ми­ми осо­ба­ми та без на­дан­ня від­по­від­них доз­во­лів (стат­тя 47 Вод­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни). На вод­них об’єк­тах, на­да­них в орен­ду, за­галь­не во­до­ко­рис­ту­ван­ня до­пус­ка­єть­ся на умо­вах, вста­нов­ле­них во­до­ко­рис­ту­ва­чем, за по­год­женням з ор­га­ном, який на­дав вод­ний об’єкт в орен­ду.

Во­до­ко­рис­ту­вач, який узяв вод­ний об’єкт у ко­рис­ту­ван­ня на умо­вах орен­ди, зо­бов’яза­ний до­во­ди­ти до ві­до­ма на­се­лен­ня умо­ви во­до­ко­рис­ту­ван­ня, а та­кож ін­форма­цію про за­бо­ро­ну за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня на вод­но­му об’єк­ті, на­да­но­му в орен­ду.

Як­що во­до­ко­рис­ту­ва­чем або від­по­від­ною ра­дою не вста­нов­ле­но та­ких умов, за­галь­не во­до­ко­рис­ту­ван­ня виз­на­єть­ся доз­во­ле­ним без об­ме­жень.

Умо­ви за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня пе­ред­ба­ча­ють­ся до­го­во­ром орен­ди або ок­ре­мим до­дат­ком до нього.

Гро­ма­дя­нам, пе­ред тим, як ло­ви­ти ри­бу в орен­до­ва­но­му ін­ши­ми осо­ба­ми став­ку, вар­то до­дат­ко­во з’ясу­ва­ти, чи є об­ме­жен­ня що­до за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня на цій во­дой­мі та оз­найоми­ти­ся з ци­ми об­ме­жен­ня­ми.

Про обов’язки орендарів

У ко­рис­ту­ван­ня на умо­вах орен­ди для ри­бо­гос­по­дарсь­ких пот­реб, куль­тур­но-оз­до­ров­чих, лі­ку­валь­них, рек­ре­ацій­них, спор­тивних і ту­рис­тичних ці­лей, про­ве­ден­ня на­уко­во-дос­лідних ро­біт мо­жуть на­да­ва­ти­ся во­дос­хо­ви­ща (крім во­дос­хо­вищ ком­плексно­го приз­на­чен­ня), став­ки, озе­ра та зам­кне­ні при­род­ні во­дой­ми.

Згід­но зі стат­тею 51 Вод­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни вод­ні об’єк­ти на­да­ють­ся у ко­рис­ту­ван­ня за до­го­во­ром орен­ди зем­лі в ком­плек­сі з роз­та­шо­ва­ним на ній вод­ним об’єк­том у по­ряд­ку, виз­на­че­но­му зе­мель­ним за­ко­но­давс­твом Ук­ра­їни.

Вод­ні об’єк­ти на­да­ють­ся в ко­рис­ту­ван­ня на умо­вах орен­ди без об­ме­жен­ня пра­ва за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня, крім ви­пад­ків, виз­на­че­них за­ко­ном. Орен­да­рі вод­но­го об’єк­та зо­бов’яза­ні пе­ред­ба­чи­ти міс­ця для бе­зоп­латно­го за­без­пе­чен­ня пра­ва гро­ма­дян на за­галь­не во­до­ко­рис­ту­ван­ня (ку­пан­ня, пла­ван­ня на чов­нах, лю­би­тель­ське і спор­тивне ри­баль­ство то­що). При виз­на­чен­ні та­ких місць пе­ре­ва­га на­да­єть­ся тра­ди­цій­но роз­та­шо­ва­ним міс­цям ма­со­во­го від­по­чин­ку.

У ме­жах на­се­ле­них пун­ктів за­бо­ро­ня­єть­ся об­ме­жен­ня будь­-яких ви­дів за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня, крім ви­пад­ків, виз­на­че­них за­ко­ном. За­бо­ро­на за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня вод­ни­ми об’єк­та­ми, на­да­ни­ми в ко­рис­ту­ван­ня на умо­вах орен­ди, та їх не­цільове ви­ко­рис­тання є під­ста­вою для ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди.

Любительський лов риби: безкоштовний та платний

Лю­би­тель­ський і спор­тивний лов ри­би і вод­них без­хре­бет­них для влас­них пот­реб доз­во­ля­єть­ся всім гро­ма­дя­нам Ук­ра­їни, іно­зем­цям, а та­кож осо­бам без гро­ма­дянс­тва у всіх во­дой­мах Ук­ра­їни, за ви­нят­ком ви­ло­ву у во­дой­мах при­род­но-за­по­від­но­го фон­ду, став­ко­вих та ін­ших ри­бо­роз­по­діль­них гос­по­дарс­твах, во­дой­мах, спе­ці­аль­не ви­ко­рис­тання яких об­ме­же­не (пит­ні, тех­нічні, лі­ку­валь­ні та ін­ші), во­дой­мах, де лов або до­бу­ван­ня за­бо­ро­не­ні (пункт 3.1 Пра­вил лю­би­тель­сько­го і спор­тивно­го ри­баль­ства, зат­вер­дже­них на­ка­зом Дер­жавно­го ко­мі­те­ту риб­но­го гос­по­дарс­тва Ук­ра­їни від 15 лю­то­го 1999 № 19 (да­лі — Пра­ви­ла).

Лю­би­тель­ський та спор­тивний ви­лов ри­би, ін­ших вод­них бі­оре­сур­сів здій­сню­єть­ся:

  • на водоймах загального користування — безкоштовно;
  • на водоймах, наданих громадським об’єднанням для організації любительського рибальства: членам таких об’єднань — за їх членськими квитками; іншим громадянам — за платними відловлювальними картками, які видаються цими об’єднаннями. Вартість таких карток встановлюється громадськими об’єднаннями за погодженням з фінансовими органами Автономної Республіки Крим або відповідної області та з органами рибоохорони (пункт1 Правил).

Ус­та­нов­лення пла­ти за ри­баль­ство з бе­ре­га до­пус­ка­єть­ся тіль­ки на річ­ках, пло­ща во­доз­бо­ру яких не пе­ре­ви­щує 50 ти­сяч квад­ратних кі­ло­мет­рів.

Пра­во бе­зоп­латно­го ри­баль­ства на во­дой­мах, де впро­вад­же­не плат­не ри­баль­ство, а та­кож на тих, що зак­ріпле­ні за гро­мадсь­ки­ми об’єд­нання­ми, на­да­єть­ся (за на­яв­ності від­по­від­но­го пос­відчен­ня): осо­бам з ін­ва­лід­ністю I та II груп; учас­ни­кам лік­ві­да­ції ава­рії на Чор­но­биль­ській А­ЕС I та II ка­те­го­рій; ді­тям до 16 ро­ків.

Лю­би­тель­ський лов ри­би, ін­ших вод­них жи­вих ре­сур­сів здій­сню­єть­ся: на во­дой­мах за­галь­но­го ко­рис­ту­ван­ня — з бе­ре­га або з чов­на, вуд­ка­ми всіх ви­дів із за­галь­ною кіль­кіс­тю гач­ків не біль­ше п’яти на ри­бал­ку, та спі­нін­гом, а на во­дой­мах, на яких впро­вад­же­не плат­не ри­баль­ство, — за­галь­ною кіль­кіс­тю гач­ків не біль­ше де­ся­ти на ри­бал­ку і спі­нін­гом. Вод­но­час ри­бал­ка-лю­би­тель має пра­во зло­ви­ти та ви­вез­ти не біль­ше трьох кі­лог­ра­мів ри­би за од­ну до­бу пе­ре­бу­ван­ня на во­дой­мі, за ви­нят­ком ви­пад­ків, ко­ли ва­га од­ні­єї ри­би­ни пе­ре­ви­щує вста­нов­ле­ну нор­му ви­ло­ву (пункт 4.6 Пра­вил).

На орен­дних став­ках орен­да­рі мо­жуть здій­сню­ва­ти по­пе­ред­ження лю­би­те­лів риб­ної лов­лі про об­ме­жен­ня ви­ло­ву ви­дів ри­би, яку роз­во­дять, або ви­су­ва­ти ви­мо­ги про по­вер­нення у ста­вок та­кої ри­би у ра­зі про­ве­ден­ня кон­тро­лю за ви­ло­вом. Ос­кіль­ки від­по­від­но до стат­ті 6 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про ак­ва­куль­ту­ру» об’єк­ти ак­ва­куль­ту­ри (всі ви­ди риб, у то­му чис­лі пред­став­ни­ки або­ри­ген­ної іх­ті­офа­уни), які роз­ве­де­ні, ут­ри­му­ють­ся та/або ви­ро­щу­ють­ся суб’єк­та­ми ак­ва­куль­ту­ри у ме­жах на­да­них їм від­по­від­но до за­ко­ну в при­ват­ну влас­ність, в ко­рис­ту­ван­ня ри­бо­гос­по­дарсь­ких вод­них об’єк­тів (їх час­тин), ри­бо­гос­по­дарсь­ких тех­но­ло­гіч­них во­дойм, ак­ва­то­рій (вод­но­го прос­то­ру) внут­рішніх морсь­ких вод, те­ри­то­рі­аль­но­го мо­ря, вик­лючної (морсь­кої) еко­но­міч­ної зо­ни Ук­ра­їни, у ме­жах на­леж­них їм тех­но­ло­гіч­них прис­тро­їв і спо­руд (риб­ниць­кий ба­сейн, пла­ву­чий риб­ниць­кий са­док то­що) або на­бу­ті ін­шим не за­бо­ро­не­ним за­ко­ном шля­хом, пе­ре­бу­ва­ють у при­ват­ній влас­ності суб’єк­тів ак­ва­куль­ту­ри.

При цьому на ви­мо­гу ри­бал­ки орен­да­рем по­вин­ні бу­ти на­да­ні не­об­хідні до­ку­мен­ти про час за­риб­лення став­ка, ви­дів риб, яки­ми про­во­ди­ло­ся за­риб­лення, ак­тів ви­ко­нан­ня від­по­від­них ро­біт та се­ред­ню ва­гу кож­но­го з ви­дів риб в день ви­ло­ву (нап­риклад, Акт про за­риб­лення), за умо­ви, як­що ри­бал­ці не бу­ли ві­до­мі умо­ви об­ме­жен­ня у за­галь­но­му во­до­ко­рис­ту­ван­ні в час­ти­ні лю­би­тель­сько­го ри­баль­ства. Пов­торно слід на­га­да­ти, що орен­дар зо­бов’яза­ний до­во­ди­ти до ві­до­ма на­се­лен­ня умо­ви во­до­ко­рис­ту­ван­ня, а та­кож про за­бо­ро­ну за­галь­но­го во­до­ко­рис­ту­ван­ня на вод­но­му об’єк­ті, на­да­но­му в орен­ду, нап­риклад, шля­хом роз­мі­щен­ня від­по­від­ної ін­форма­ції на ін­форма­цій­них стен­дах на те­ри­то­рії орен­до­ва­но­го вод­но­го об’єк­та.

Матеріал сайту ДеньЗАДнем

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *