Elfi, ан­ти­цик­лон із та­ким ро­ман­тичним іме­нем, виз­на­ча­ти­ме су­ху со­няч­ну по­го­ду в біль­шос­ті об­ластей Ук­ра­їни, по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці си­ноп­тик На­тал­ка Ді­ден­ко, пише ДеньЗаДнем.

Вод­но­час Ді­ден­ко заз­на­чи­ла, що за­лиш­ки ат­мосфер­но­го фрон­ту мо­жуть ло­каль­но по­по­ли­ва­ти та пог­ри­мі­ти на Схо­ді Ук­ра­їни, За­по­ріж­жі та в Кри­му. Не­од­но­рід­но, міс­ця­ми.

Зав­тра, 12 сер­пня, пів­нічно-за­хід­ний ві­тер мо­же бу­ти по­рив­частим, ча­сом силь­ним.

«Ра­ди­ла б на­со­лод­жу­ва­ти­ся по­ки що чу­до­ви­ми гра­ду­са­ми, теп­лом та по­мір­ною спе­кою. Очі­ку­єть­ся 12-го сер­пня +25+29 гра­ду­сів, хі­ба «трид­цятки» вис­ко­чать у схід­них об­ластях та на Пів­дні», — пи­ше На­тал­ка Ді­ден­ко.

Від­по­від­но до її прог­но­зу, бук­валь­но за кіль­ка днів в Ук­ра­їні зно­ву бу­де спе­ка до +37 гра­ду­сів:

«Пер­ша по­ло­ви­на нас­тупно­го тиж­ня обі­цяє врі­за­ти до +35+37 гра­ду­сів! То­му по­ки що ди­ха­ємо, на­со­лод­жу­ємо­ся справ­жнім сер­пне­вим ра­хат-лу­ку­мом».

Синоптик Наталка Діденко попередила про повернення пекельної спеки в Україну

Та­кою пе­ред­ба­ча­єть­ся нас­тупна се­ре­да — 18 сер­пня.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *