• Ср. Січ 12th, 2022

Славута позмагається за титул Молодіжної столиці 2023 року

ВідNovyny.Online

Січ 12, 2022

Фінішував прийом заявок для участі в національному конкурсі «Молодіжна столиця України 2023». 2021 року подано 34 заявки від міст з 19 областей України. Участь у конкурсі беруть 8 обласних центрів і 26 міст. Хмельниччину представлятимуть – Городок і Славута.

Ос­новним кри­те­рі­єм від­бо­ру пре­тен­дентів та пе­ре­мож­ця кон­курсу є за­ці­кав­ле­ність та спро­мож­ність міст якіс­но змі­ню­ва­ти мо­ло­діж­ну по­лі­ти­ку на місь­ко­му та ре­гі­ональ­но­му рів­нях, вне­сен­ня пи­тан­ня мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки до прі­ори­те­тів роз­витку гро­ма­ди, а та­кож за­лу­чен­ня до цих про­це­сів мо­ло­дих лю­дей, їх фор­маль­них та не­фор­маль­них об’єд­нань та гро­мадсь­ко­го се­ре­до­ви­ща, яке пра­цює у цій сфе­рі.

Ме­тою кон­курсу є уза­галь­нен­ня і по­ши­рен­ня кра­щих єв­ро­пей­ських та сві­то­вих прак­тик у сфе­рі мо­ло­діж­ної по­лі­ти­ки, об­мін дос­ві­дом мо­ло­дих лю­дей із різ­них час­тин Ук­ра­їни, про­ве­ден­ня те­ма­тич­них за­хо­дів уп­ро­довж ці­ло­го ро­ку зад­ля ак­тивно­го за­лу­чен­ня мо­ло­ді до усіх сфер жит­тя на міс­це­во­му і ре­гі­ональ­но­му рів­нях.

Метою конкурсу є узагальнення і поширення кращих європейських та світових практик у сфері молодіжної політики, обмін досвідом молодих людей із різних частин України, проведення тематичних заходів упродовж цілого року задля активного залучення молоді до усіх сфер життя на місцевому і регіональному рівнях.

Нагадаємо, що «Молодіжна столиця України» – це всеукраїнський конкурс, який проводиться щороку з метою відзначення найкращого міста для проживання та розвитку молоді. Конкурс проводиться з 2017 року, його ініціаторами є Міністерство молоді та спорту України, Український інститут міжнародної політики та Національна молодіжна рада України. Асоціація міст України є офіційним партнером в організації та проведенні Конкурсу.

Нагадаємо, минулого року за звання Молодіжної столиці боровся Хмельницький, проте програв Острогу.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *