У Шта­бі з лік­ві­да­ції нас­лідків над­зви­чай­них си­ту­ацій Сла­вутсь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди по­ві­до­ми­ли, що ме­ди­кам місь­кої лі­кар­ні за лі­ку­ван­ня ко­ро­на­ві­рус­них хво­рих так і не вип­ла­ти­ли кош­тів за кві­тень 2021-го, повідомляє ДеньЗаДнем.

З цього при­во­ду штаб на­пи­сав звер­нення очіль­ни­ку Уря­ду Де­ни­су Шми­га­лю та його ко­пію ад­ре­со­ва­но го­ло­ві Хмель­ницької ОДА Сер­гію Га­ма­лію:

«Ша­нов­ний Де­ни­се Ана­то­лійови­чу! Звер­та­ємось до вас з при­во­ду над­зви­чай­ної си­ту­ації що­до не­вип­ла­ти доп­ла­ти за лі­ку­ван­ня ко­ро­на­ві­рус­них хво­рих за кві­тень 2021 ро­ку пра­ців­ни­кам ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Сла­вутсь­ка місь­ка лі­кар­ня ім. Ф. М. Ми­хай­ло­ва» Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди.

Ме­дич­ні пра­ців­ни­ки вка­за­но­го зак­ла­ду впро­довж квіт­ня мі­ся­ця, не шко­ду­ючи влас­но­го жит­тя та здо­ров’я, на­да­ли до­по­мо­гу близь­ко 300-ам хво­рим на ко­ро­на­ві­рус. Май­же всім їм бу­ла пот­рібна кис­не­ва під­трим­ка. Ра­зом з тим, на ви­ко­нан­ня дер­жавно­го зав­дання, на те­ри­то­рії лі­ку­валь­но­го зак­ла­ду бу­ло роз­горну­то мо­біль­ний шпи­таль, який та­кож об­слу­го­ву­ва­ли пра­ців­ни­ки ко­му­наль­но­го під­при­ємс­тва «Сла­вутсь­ка місь­ка лі­кар­ня ім. Ф. М. Ми­хай­ло­ва».

Від­так, від­мо­ви­ти ме­дич­ним пра­ців­ни­кам у за­роб­ле­ній ти­та­ніч­ною пра­цею доп­ла­ті — є обур­ли­вим для жи­те­лів на­шої гро­ма­ди, яка, в свою чер­гу, до­по­ма­га­ла у за­без­пе­чен­ні фун­кці­ону­ван­ня мо­біль­но­го шпи­та­лю чим мог­ла — про­дук­та­ми хар­чу­ван­ня, за­со­ба­ми ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хис­ту то­що.

Вод­но­час, дер­жавним рі­шен­ням, ко­му­наль­не під­при­ємс­тво «Сла­вутсь­ка місь­ка лі­кар­ня ім. Ф. М. Ми­хай­ло­ва» Сла­вутсь­кої місь­кої ра­ди з 01.06.2021 ро­ку виз­на­че­но опор­ним зак­ла­дом для на­дан­ня до­по­мо­ги ко­ро­на­ві­рус­ним хво­рим ці­ло­го ре­гі­ону.

Яким же чи­ном мо­ти­ву­ва­ти лю­дей до від­по­ві­даль­ної ро­бо­ти сьогод­ні, як­що во­ни ро­зу­мі­ти­муть, що зав­тра мо­жуть не от­ри­ма­ти чес­но за­роб­ле­них кош­тів?!

Так, на­ші ме­дич­ні пра­ців­ни­ки, ке­ру­ючись сво­єю со­віс­тю, гу­ма­ніз­мом та мо­раль­ни­ми цін­ностя­ми на­да­ють до­по­мо­гу поп­ри всі не­га­раз­ди, але усьому є ме­жа — і дер­жа­ва та­кож має дот­ри­му­ва­тись сво­їх зо­бов’язань!

Вра­хо­ву­ючи ви­щев­ка­за­не, про­си­мо Ва­шо­го не­від­клад­но­го спри­ян­ня у ви­рі­шен­ні проб­ле­ми не­вип­ла­ти за­роб­ле­ної доп­ла­ти пра­ців­ни­кам ко­му­наль­но­го під­при­ємств «Сла­вутсь­ка місь­ка лі­кар­ня ім. Ф. М. Ми­хай­ло­ва» за кві­тень мі­сяць 2021 ро­ку за на­дан­ня до­по­мо­ги ко­ро­на­ві­рус­ним хво­рим».

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *