Сьогод­ні, 22 трав­ня, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд об­рав за­по­біж­ний за­хід пі­доз­рю­ва­но­му у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го стат­тею 155 час­ти­на 2 ККУ — Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не до­сяг­ла 16-річ­но­го ві­ку.

Як заз­на­чи­ли для «День за днем» у Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му уп­равлін­ні по­лі­ції, чо­ло­ві­ку об­ра­ли за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді три­ман­ня під вар­тою стро­ком на 2 мі­ся­ці.

При цьому, суд виз­на­чив зас­та­ву в роз­мі­рі 180 ти­сяч гри­вень.

На­га­да­ємо, вчо­ра у фей­сбу­ці бу­ло роз­мі­ще­но ого­ло­шен­ня про роз­шук меш­канця Сла­ву­ти, яко­го пі­доз­рю­ють у пе­до­фі­лії.

Ше­пе­тівсь­ким РУП бу­ло від­кри­то кри­мі­наль­не про­вад­ження за стат­тею 155 ч. 2 ККУ — Ста­те­ві зно­си­ни з осо­бою, яка не до­сяг­ла шіс­тнад­ця­ти­річ­но­го ві­ку.

Вже вве­че­рі то­го ж дня сла­вут­ча­ни­на бу­ло зат­ри­ма­но пра­ців­ни­ка­ми Ше­пе­тівсь­ко­го РУП.

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *