Сво­го ча­су очіль­ник По­лон­щи­ни ви­ма­гав від пред­став­ни­ка од­но­го з фер­мерсь­ких гос­по­дарств гро­шо­ві кош­ти у роз­мі­рі 32 900 до­ла­рів США за ви­не­сен­ня роз­по­ряд­ження про зат­вер­джен­ня тех­нічної до­ку­мен­та­ції зе­мель­них ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею 94 га для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дарс­тва тер­мі­ном на 10 ро­ків, пише ДеньЗаДнем.

21 сер­пня 2018 ро­ку під час одер­жання чер­го­вої час­ти­ни неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в су­мі 15 700 до­ла­рів США його зат­ри­ма­ли, а ре­чо­ві до­ка­зи ви­лу­чи­ли.

У під­сумку, йому бу­ло по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 4 ст. 368 КК Ук­ра­їни. За вчи­нен­ня кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 4 ст. 368 КК Ук­ра­їни пе­ред­ба­че­но по­ка­ран­ня у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від 8 до 12 ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до 3 ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на.

10 ве­рес­ня 2018 ро­ку Пре­зи­дент Ук­ра­їни Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав роз­по­ряд­ження про звіль­нен­ня В. Со­лод­ко­го з по­са­ди го­ло­ви По­лонсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Хмель­ницької об­ласті. Од­нак, та­кий хід по­дій не за­до­воль­нив екс-го­ло­ву РДА. На­то­мість, він по­дав ад­мі­ніс­тра­тив­ний по­зов в Ок­ружний ад­мі­ніс­тра­тив­ний суд Ки­єва, аби той виз­нав про­тип­равним та ска­су­вав роз­по­ряд­ження Пре­зи­ден­та.

Та­кож од­ні­єю із ви­мог бу­ло:

«… по­но­ви­ти на по­са­ді го­ло­ви По­лонсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Хмель­ницької об­ласті та вип­ла­ти за­ро­біт­ну пла­ту за час ви­му­ше­но­го про­гу­лу з 11.09.2018 по да­ту прий­нят­тя су­дом рі­шен­ня».

Од­нак, то­ді спра­ва, як то ка­жуть, не ви­го­рі­ла.

Спра­ву про ха­бар ма­ли роз­гля­да­ти у По­лон­но­му. Од­нак, 1 квіт­ня 2019 ро­ку під час під­го­тов­чо­го су­до­во­го за­сі­дан­ня у По­лонсь­ко­му район­но­му су­ді за­хис­ник об­ви­ну­ва­че­но­го ого­ло­сив за­яву про від­від од­но­го з суд­дів, мо­ти­ву­ючи його тим, що до приз­на­чен­ня його на по­са­ду го­ло­ви По­лонсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції та на да­ний час із суд­дею зна­хо­дить­ся у то­ва­рись­ких сто­сун­ках. А від­по­від­но до п. 4 ч. 5 ст. 75 КПК Ук­ра­їни суд­дя не мо­же бра­ти участь у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні, зок­ре­ма, за на­яв­ності ін­ших об­ста­вин, які вик­ли­ка­ють сум­нів у його не­упе­ред­же­нос­ті. Згід­но з ч. 1 ст. 81 КПК Ук­ра­їни у ра­зі за­яв­лення від­во­ду од­но­му, кіль­ком або всім суд­дям, які здій­сню­ють су­до­ве про­вад­ження ко­ле­гі­аль­но, його роз­гля­дає цей же склад су­ду. В під­сумку, за­яв­ле­ний від­від суд­ді По­лонсь­ко­го район­но­го су­ду за­до­воль­ни­ли.

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *