7 ве­рес­ня поб­ли­зу міс­та Люб­лін тра­пи­ла­ся ДТП за учас­ті мік­ро­ав­то­бу­са, в яко­му з Ук­ра­їни до Поль­щі по­до­ро­жу­ва­ло 8 осіб. Внас­лі­док ДТП 7 осіб от­ри­ма­ли трав­ми. В ав­то­бу­сі пе­ре­бу­ва­ли й меш­канці Ізяс­лавщи­ни, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі.

У ДТП в Поль­щі важ­ко трав­му­ва­ли­ся ма­ти та її 19-річ­ний син із Ше­пе­тівсь­ко­го району

За по­пе­ред­ні­ми да­ни­ми, во­дій мік­ро­ав­то­бу­су, 32-річ­ний гро­ма­дя­нин Ук­ра­їни, ру­хав­ся в нап­рямку Вар­ша­ви, пише ДеньЗаДнем. В який­сь мо­мент він із си­лою вда­рив­ся об зад­ню час­ти­ну ван­та­жів­ки.

У ДТП в Поль­щі важ­ко трав­му­ва­ли­ся ма­ти та її 19-річ­ний син із Ше­пе­тівсь­ко­го району

Во­дій ван­та­жів­ки зник з міс­ця ава­рії до то­го, як при­їха­ли ря­ту­валь­ні служ­би. Його роз­шу­кує там­тешня по­лі­ція.

У ДТП в Поль­щі важ­ко трав­му­ва­ли­ся ма­ти та її 19-річ­ний син із Ше­пе­тівсь­ко­го району

Як заз­на­чає По­соль­ство Ук­ра­їни у Поль­щі на сво­їй офі­цій­ній сто­рін­ці у фей­сбу­ці, всі по­тер­пі­лі опе­ра­тив­но роз­мі­ще­ні у чо­тирьох гос­пі­та­лях у м. Люб­лін.

У ДТП в Поль­щі важ­ко трав­му­ва­ли­ся ма­ти та її 19-річ­ний син із Ше­пе­тівсь­ко­го району

Стан пос­траж­да­лих оці­ню­ють, як се­редньої тяж­кості.

Для на­дан­ня кон­суль­сько­го суп­ро­во­ду, мож­ли­вої до­по­мо­ги пос­траж­да­лим, лі­кар­ню від­ві­дав чер­го­вий кон­сул. Усім на­да­єть­ся мак­си­маль­не спри­ян­ня, вста­нов­лю­ють­ся кон­такти з ро­ди­ча­ми. ГКУ в Люб­лі­ні три­має на кон­тро­лі хід спра­ви.

«Про­си­мо ро­ди­чів і близь­ких по­тер­пі­лих, у ра­зі пот­ре­би, звер­та­ти­ся за те­ле­фо­ном ці­ло­до­бо­вої га­ря­чої лі­нії ГКУ в Люб­лі­ні: +48 784 138 555 або e-mail: gc_pll@mfa.gov.ua.

По­соль­ство Ук­ра­їни в Рес­публі­ці Поль­ща: +48 22 621 39 79, МЗС Ук­ра­їни: +38 044 238 16 57», — по­ві­дом­ляє По­соль­ство Ук­ра­їни в Поль­щі.

В свою чер­гу, кон­сул Ук­ра­їни в Поль­щі Ва­силь Пав­люк в ефі­рі «Ук­ра­їна 24» у вів­то­рок, 7 ве­рес­ня, по­ві­до­мив:

— По­пе­ред­ня ін­форма­ція від по­лі­ції — що во­дій не був у ал­ко­голь­но­му ста­ні. Він, на­пев­но, зас­нув — швид­ше за все. Це бу­ло під ра­нок, він їхав за ван­та­жів­кою по­за­ду.

Ок­рім то­го, уточ­нив, що од­но­му з пос­траж­да­лих у ДТП роб­лять опе­ра­цію на хреб­ті. Що­до ін­ших гро­ма­дян ін­форма­ція з’ясо­ву­єть­ся. Най­ближ­чим ча­сом дип­ло­ма­ти від­прав­лять­ся до лі­ка­рень, де пе­ре­бу­ва­ють пос­траж­да­лі гро­ма­дя­ни Ук­ра­їни.

Як ви­яви­ло­ся, опе­ра­тив­но­го втру­чан­ня на хреб­ті пот­ре­бу­вав 19-річ­ний жи­тель се­ла Клу­бів­ка, що на Ізяс­лавщи­ні. На­ра­зі юна­ку вже про­ве­ли дві опе­ра­ції. Втім, прог­но­зи лі­ка­рі не бе­руть­ся ро­би­ти. Ок­рім то­го, чис­ленні трав­ми от­ри­ма­ла й 52-річ­на ма­ти. Зок­ре­ма, у неї роз­дроб­ле­но го­ле­нос­топ. Сьогод­ні, 9 ве­рес­ня, під час пла­но­вої опе­ра­ції жін­ці ста­ви­ти­муть лі­ку­валь­ний апа­рат.

«Ша­нов­ні дру­зі! Не ду­ма­ла, що звер­та­ти­мусь за до­по­мо­гою, але бі­да зму­си­ла.

7 ве­рес­ня моя свек­ру­ха з си­ном пот­ра­пи­ла в страш­не ДТП в Поль­щі під Люб­лі­ном. Їха­ли на ро­бо­ту (стра­хов­ка мі­ні­маль­на), як ви­яви­ло­ся, не пок­риє ні­чо­го. У 52-річ­ної свек­ру­хи — Те­тя­ни Ски­біць­кої — роз­дроб­ле­на но­га, струс моз­ку, чис­ленні за­бої, пе­ре­лом но­су.

У її 19-річ­но­го си­на Дмит­ра — пе­ре­лом хреб­та, груд­ної кліт­ки, чис­ленні за­бої.

Пе­ре­бу­ван­ня в лі­кар­ні до­ро­го­вар­тісне. Ду­же про­шу ва­шої до­по­мо­ги і мо­лит­ви», — по­ши­ри­ла у соц­ме­ре­жах пост-про­хан­ня ро­дич­ка по­тер­пі­лих Те­тя­на Ар­те­мен­ко.

Ок­рім то­го, для «День за днем» Те­тя­на Ар­те­мен­ко роз­по­ві­ла:

— Во­ни по­їха­ли за­ро­би­ти кош­ти на лі­ку­ван­ня чо­ло­ві­ка та бать­ка. Він — ін­ва­лід 2-ої гру­пи.

Пе­ре­ра­ху­ва­ти кош­ти мож­на на кар­тки При­ват­банку:

Одер­жу­вач — Ар­те­мен­ко Те­тя­на Пав­лівна

5168 7451 0248 4497

4149 4993 7210 0709

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *