Кон­флікт між во­лон­теркою та пен­сі­оне­ром, який ра­ні­ше був го­ло­вою ОСББ, став­ся у Ше­пе­тів­ці ще у квіт­ні. Чо­ло­ві­ка зви­ну­ва­чу­ва­ли в то­му, що він, пе­ре­бу­ва­ючи в гро­мадсь­ко­му міс­ці, — бі­ля бу­дин­ку — вис­ловлю­вав­ся не­цен­зурною лай­кою на ад­ре­су во­лон­терки, шар­пав її за вер­хній одяг, чим по­ру­шу­вав гро­мадсь­кий по­ря­док і спо­кій гро­ма­дян та вчи­нив ад­мін­пра­во­по­ру­шен­ня за ст. 173 Ко­дек­су Ук­ра­їни про ад­мі­ніс­тра­тив­ні пра­во­по­ру­шен­ня — дріб­не ху­лі­ганс­тво, пише ДеньЗаДнем.

Спра­ва дій­шла до су­ду.

Од­нак, у су­до­во­му за­сі­дан­ні чо­ло­вік сво­єї ви­ни у вчи­не­ні ін­кри­мі­но­ва­но­го пра­во­по­ру­шен­ня не виз­нав. На­то­мість, по­яс­нив су­ду, що 15 квіт­ня близь­ко 10:00 йшов у влас­них спра­вах в га­раж та по­ба­чив, що жін­ка, яка не про­жи­ває у їхньому бу­дин­ку, го­дує без­при­туль­них ко­тів бі­ля під’їз­ду бу­дин­ку, в яко­му він про­жи­ває. Пен­сі­онер за­ува­жив, що піс­ля го­ду­ван­ня ко­тів за­лиш­ки їжі на зем­лі при­ваб­лю­ють аг­ре­сив­них бро­дя­чих со­бак, яких бо­ять­ся меш­канці бу­дин­ку. Ок­рім то­го, че­рез під­го­до­ву­ван­ня бі­ля бу­дин­ку ціл­ко­ви­та ан­ти­са­ні­та­рія і, як нас­лі­док, неп­ри­єм­ний за­пах, че­рез що меш­канці під’їз­ду не мо­жуть від­кри­ти вік­на. Та­кож у су­ді чо­ло­вік заз­на­чив, що, бу­ду­чи го­ло­вою ОСББ про­тя­гом трьох ро­ків, він док­лав ба­га­то зу­силь та кош­тів, аби на­вес­ти лад бі­ля бу­дин­ку та при­пи­ни­ти го­ду­ван­ня чо­ти­ри­ла­пих. До то­го ж, жін­ку не­од­но­ра­зо­во про­сив не го­ду­ва­ти ко­тів на тій те­ри­то­рії, але на це не ре­агує. Ка­же, що в той день зран­ку на­ма­гав­ся сфо­тог­ра­фу­ва­ти, як во­лон­терка го­ду­ва­ла ко­тів, але не­цен­зурною лай­кою на її ад­ре­су не вис­ловлю­вав­ся.

На під­трим­ку чо­ло­ві­ка ста­ла і його су­сід­ка, яка теж не в зах­ва­ті від ці­єї си­ту­ації.

По­тер­пі­ла ж, яка за­яви­ла до су­ду, під час за­сі­дан­ня по­яс­ни­ла, що во­на є во­лон­те­ром, і то­го дня прий­шла до бу­дин­ку, щоб на­го­ду­ва­ти без­при­туль­них ко­тів, яких во­на за влас­ні кош­ти сте­ри­лі­зу­ва­ла. А чо­ло­вік пі­дій­шов до неї, вис­ловлю­вав­ся не­цен­зурною лай­кою та на­ма­гав­ся сфо­тог­ра­фу­ва­ти. Во­на на­ма­га­ла­ся за­ту­ли­ти йому ка­ме­ру, у від­по­відь він вда­рив її по ру­ці. Ок­рім то­го, жін­ка під­твер­ди­ла, що з пен­сі­оне­ром пе­ре­бу­ває у неп­ри­яз­них сто­сун­ках, ос­кіль­ки він з квіт­ня ми­ну­ло­го ро­ку пос­тій­но їй пог­ро­жує та об­ра­жає за те, що во­на го­дує хвос­та­тих. Та­кож заз­на­чи­ла, що у да­но­му бу­дин­ку не про­жи­ває, не є чле­ном ОСББ, до яко­го вхо­дять меш­канці да­но­го бу­дин­ку. А зму­ше­на го­ду­ва­ти ко­тів са­ме в дво­рі цього бу­дин­ку, ос­кіль­ки ко­ти тут на­ро­ди­ли­ся, звик­ли до цього дво­ру і не пі­дуть в ін­ше міс­це. Во­на ж про­жи­ває у бу­дин­ку не­по­да­лік, у дво­рі яко­го та­кож жи­вуть без­при­туль­ні тва­ри­ни, яких во­на під­го­до­вує. Во­лон­терка на­рі­ка­ла, що де­які меш­канці бу­дин­ку, в яко­му про­жи­ває чо­ло­вік, теж да­ють їс­ти ко­там, од­нак він має пре­тен­зії ли­ше до неї.

Дех­то зі свід­ків оха­рак­те­ри­зу­вав у су­ді жін­ку, як гар­ну лю­ди­ну та ка­же, що об­ви­ну­ва­че­ний прин­ци­по чіп­ля­єть­ся са­ме до доб­ро­дій­ки.

У суд прий­шли і кіль­ка свід­ків, які теж ро­би­ли за­ува­жен­ня жін­ці, що го­дує тва­рин. Ба, біль­ше, од­на зі свід­ків ка­же, що вік­на її квар­ти­ри ви­хо­дять на ту сто­ро­ну, де во­лон­терка го­дує ко­тів, за­лиш­ки їжі роз­кла­да­ють­ся, внас­лі­док чо­го во­на поз­бавле­на мож­ли­вос­ті від­кри­ти вік­но. Крім то­го, бу­ду­чи на­ля­ка­ною по­ши­рен­ням ко­ро­на­ві­ру­су, вва­жає, що дії во­лон­терки мо­жуть спро­во­ку­ва­ти ін­фекцій­ні зах­во­рю­ван­ня. Та до­дає, що на неї та її чо­ло­ві­ка не­од­но­ра­зо­во на­па­да­ли аг­ре­сив­ні бро­дя­чі со­ба­ки, які при­бі­га­ють на за­лиш­ки їжі. Ок­рім то­го, заз­на­чи­ла, що має алер­гічне зах­во­рю­ван­ня, а то­му ка­те­го­рич­но за­пе­ре­чує про­ти то­го, аби го­ду­ва­ли ко­тів бі­ля її під’їз­ду.

Як з’ясу­ва­ло­ся, ін­ші меш­канці бу­дин­ку теж ро­би­ли за­ува­жен­ня що­до го­ду­ван­ня тва­рин бі­ля бу­дин­ку. Кон­флікт три­ває вже біль­ше ро­ку.

За­га­лом, жін­ка, яка го­дує тва­рин, у за­яві на ім’я на­чаль­ни­ка Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції про­си­ла при­тяг­ну­ти літнього чо­ло­ві­ка до кри­мі­наль­ної від­по­ві­даль­нос­ті за ст.ст. 125, 129, 182 КК Ук­ра­їни.

Од­нак, у Єди­но­му дер­жавно­му ре­єс­трі су­до­вих рі­шень заз­на­че­но:

«…упов­но­ва­же­ним ор­га­ном не до­ве­де­но під­став­ність при­тяг­нення осо­би до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті за ст. 173 КУ­пАП, яка пе­ред­ба­чає від­по­ві­даль­ність за дріб­не ху­лі­ганс­тво, ква­лі­фі­ку­ючи­ми оз­на­ка­ми яко­го є: не­цен­зурна лай­ка в гро­мадсь­ких міс­цях, об­разли­ве чіп­ляння до гро­ма­дян та ін­ші по­діб­ні дії, що по­ру­шу­ють гро­мадсь­кий по­ря­док і спо­кій гро­ма­дян, а суд не мо­же в хо­ді роз­гля­ду спра­ви взя­ти на се­бе фун­кції що­до са­мос­тій­но­го від­шу­ку­ван­ня до­ка­зів ви­ну­ва­тос­ті осо­би. Ад­же ді­ючи та­ким чи­ном,суд не­ми­ну­че пе­ре­би­ра­ти­ме на се­бе фун­кції об­ви­ну­ва­ча,поз­бавля­ючись ста­ту­су не­за­леж­но­го ор­га­ну пра­во­суд­дя, що є по­ру­шен­ням ст. 6 Кон­венції про за­хист прав лю­ди­ни і ос­но­во­по­лож­них сво­бод. Стат­тею 247 КУ­пАП пе­ред­ба­че­но, що про­вад­ження в спра­ві про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня не мо­же бу­ти роз­по­ча­то, а роз­по­ча­те під­ля­гає зак­риттю за від­сутнос­ті по­дії і скла­ду ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня».

Вра­хо­ву­ючи, що на час роз­гля­ду спра­ви до­ка­зів на­яв­ності скла­ду ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП (дріб­не ху­лі­ганс­тво) в ді­ях пен­сі­оне­ра су­ду не на­да­но, про­вад­ження в спра­ві про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня під­ля­гає зак­риттю за від­сутніс­тю по­дії і скла­ду ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП. На під­ста­ві вик­ла­де­но­го, ке­ру­ючись ст.ст.173,247,283,284 КУ­пАП, суд пос­та­но­вив:

«Про­вад­ження в спра­ві про ад­мі­ніс­тра­тив­не пра­во­по­ру­шен­ня від­носно чо­ло­ві­ка за ст. 173 КУ­пАП зак­ри­ти на під­ста­ві п. 1 ст. 247 КУ­пАП, у зв’яз­ку з від­сутніс­тю у його ді­ях скла­ду ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня».

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *