У се­лі Прис­лу­чі в По­лонсь­кій гро­ма­ді Ше­пе­тівсь­ко­го району цього­річ упер­ше від­кри­ва­ють ла­ван­до­ву план­та­цію, яка кві­ту­ва­ти­ме уп­ро­довж трьох тиж­нів — з 7 лип­ня до 1 сер­пня.

Як роз­по­ві­ла спів­влас­ни­ця при­са­диб­но­го гос­по­дарс­тва Іван­на Бон­дарчук на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці:

У Ше­пе­тівсь­ко­му районі від­кри­ють «Ла­ван­до­ве Ку­бе­леч­ко»

— На на­шій план­та­ції ла­ван­да рос­те тре­тій рік. Во­на кві­ту­ва­ла ми­ну­ло­го ро­ку, але ку­щі бу­ли не нас­тіль­ки роз­кішни­ми. Цього ро­ку ми від­кри­ва­ємо план­та­цію для від­ві­ду­ва­чів упер­ше. Во­на ство­ре­на з од­но­го із най­кра­щих сор­тів фран­цузь­кої ла­ван­ди Platinum Nico. Рос­ли­ни за­мо­ви­ли в Гол­ландії, цей сорт зи­мос­тій­кий, ут­во­рює ве­ли­кі ку­щі та ви­со­кі квіт­ко­но­си. Ми об­ра­ли ла­ван­ду Platinum Nico, щоб ство­ри­ти на те­ри­то­рії гос­по­дарс­тва шма­то­чок фран­цузь­ко­го Про­ван­су, — заз­на­чи­ла Бон­дарчук.

У Ше­пе­тівсь­ко­му районі від­кри­ють «Ла­ван­до­ве Ку­бе­леч­ко»

На план­та­ції рос­те 1500 ку­щів ла­ван­ди, а ще 150 двад­ця­ти сор­тів — на де­монс­тра­цій­них гряд­ках. Ок­рім то­го, у теп­ли­ці ви­сад­же­но близь­ко 2000 сад­жанців.

— Пе­ре­дов­сім ми про­по­ну­ємо на­шим від­ві­ду­ва­чам по­зи­тив­ні емо­ції та від­по­чи­нок від бу­ден­ності. Всіх, хто до нас за­ві­тає, ми при­го­ща­ти­ме­мо ла­ван­до­вим мо­хі­то і трав’яним ча­єм із ла­ван­дою, а ще по­да­ру­ємо ма­лень­кі бу­ке­ти­ки з ла­ван­ди. Біль­ші бу­ке­ти теж бу­де мож­ли­вість ку­пи­ти, — до­да­ла па­ні Іван­на.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *