Вчо­ра, 1 чер­вня, о 17:30 на пункт зв’яз­ку 18-ї Дер­жавної по­жеж­но-ря­ту­валь­ної час­ти­ни на­дій­шло по­ві­дом­лення, що в міс­ті Сла­ву­ті в річ­ці Го­ринь ви­яв­ле­но труп чо­ло­ві­ка, повідомляє ДеньЗаДнем.

На міс­це вик­ли­ку — район очис­них спо­руд — ви­ру­ши­ли над­зви­чай­ни­ки, які ви­лу­чи­ли з во­ди ті­ло чо­ло­ві­ка 1962 ро­ку на­род­ження. По­мер­лий — міс­це­вий жи­тель.

Для з’ясу­ван­ня при­чи­ни смер­ті чо­ло­ві­ка, його ті­ло нап­равле­но на су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу в міс­то Не­ті­шин.

Вже сьогод­ні, 2 чер­вня, ря­ту­валь­ни­ки здій­сни­ли рейд міс­ця­ми ма­со­во­го від­по­чин­ку лю­дей на во­ді на те­ри­то­рії Сла­вутсь­кої місь­кої те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. Під час рей­ду на­га­да­ли від­по­чи­валь­ни­кам пра­ви­ла без­печної по­ве­дін­ки на вод­них об’єк­тах.

Цього­річ у трав­ні на те­ри­то­рії Хмель­ницької об­ласті троє осіб вже за­ги­ну­ли на вод­них об’єк­тах.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *