Мо­ва йде про тра­гіч­ні по­дії, які цього­річ ма­ли міс­це 20 лю­то­го близь­ко 23:00 в міс­ті Ізяс­ла­ві поб­ли­зу ба­ру «Фа­нат». То­ді між 14-річ­ним жи­те­лем се­ла Клу­бів­ка та 19-річ­ним міс­це­вим жи­те­лем ви­ник кон­флікт.

Матеріал видання ДеньЗаДнем

В день тра­ге­дії 14-річ­ний Вла­дис­лав Ос­тровсь­кий при­їхав в Ізяс­лав, щоб зус­трі­ти­ся з дів­чи­ною. Бі­ля ка­фе в нього ви­ник кон­флікт із од­но­літ­ком. Хлоп­ці між со­бою по­ро­зу­мі­ли­ся. А вже за кіль­ка хви­лин під­літка наз­догнав 19-річ­ний Єв­ген, по­ва­лив на зем­лю і по­чав би­ти по го­ло­ві кас­те­том.

На до­по­мо­гу прий­шов ви­пад­ко­вий сві­док На­за­рій Ро­ма­нюк, який і ви­тяг­нув ди­ти­ну з рук аг­ре­сив­но­го мо­ло­ди­ка:

— Він був без сві­до­мос­ті, па­дав із ніг. Я від­ніс його і по­са­див, став роз­ти­ра­ти сні­гом, щоб при­вес­ти до тя­ми.

Чо­ло­вік вик­ли­кав так­сі та від­пра­вив до­до­му. Ма­ти, по­ба­чив­ши стан си­на, від­ра­зу за­те­ле­фо­ну­ва­ла на «швид­ку».

— В си­на по­ча­ли­ся су­до­ми, по­ба­чи­ла ве­ли­кі ге­ма­то­ми на го­ло­ві, око силь­но по­би­то, втра­чав сві­до­мість, — роз­по­ві­ла Те­тя­на Ос­тровсь­ка.

По­тер­пі­лий ще зміг діс­та­ти­ся до­до­му, де його стан різ­ко по­гір­шився. Хлоп­чи­ка гос­пі­та­лі­зу­ва­ли до ре­ані­ма­цій­но­го від­ді­лен­ня міс­це­вої лі­кар­ні. Увесь цей час він пе­ре­бу­вав у ко­мі.

14 бе­рез­ня під­лі­ток, не при­хо­дя­чи до тя­ми, по­мер. Цього ж дня слід­чі пе­рек­ва­лі­фі­ку­ва­ли кри­мі­наль­не про­вад­ження з ч. 1 на ч. 2 ст. 121 (Умис­не тяж­ке ті­лес­не уш­коджен­ня, що приз­ве­ло до смер­ті по­тер­пі­ло­го) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни та ого­ло­си­ли злов­мисни­ку про пі­доз­ру.

19 бе­рез­ня Хмель­ницький місь­крайон­ний суд змі­нив пі­доз­рю­ва­но­му за­по­біж­ний за­хід із ці­ло­до­бо­во­го до­машнього ареш­ту на три­ман­ня під вар­тою.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *