У Нетішині постраждало семеро учнів через небезпечні пустощі однокласника, повідомляє ДеньЗаДнем

Сьогод­ні, 20 трав­ня, в од­ній зі шкіл міс­та Не­ті­ши­на ста­ла­ся над­зви­чай­на си­ту­ація, учень при­ніс до зак­ла­ду га­зо­вий ба­лон­чик. Беш­кетни­ку ще й ста­ло ро­зу­му зас­то­су­ва­ти його у при­мі­ще­ні, що не обій­шло­ся без нас­лідків.

«Учень 9-го кла­су ЗОШ № 2 роз­пи­лив сльозо­гін­ний за­сіб «Те­рен 4м» у кла­сі, внас­лі­док чо­го пос­траж­да­ло се­ме­ро од­ноклас­ни­ків. Усіх ді­тей опе­ра­тив­но бу­ло ева­куйова­но з кла­су», — по­ві­до­ми­ли у від­ді­лі з ор­га­ні­за­цій­них пи­тань апа­ра­ту ви­ко­нав­чо­го ко­мі­те­ту Не­ті­шинсь­кої місь­кої ра­ди.

На­ра­зі у шко­лі пра­цю­ють пра­во­охо­рон­ці та ме­ди­ки. За ін­форма­ці­єю ди­рек­то­ра ос­вітнього зак­ла­ду, си­ту­ація зна­хо­дить­ся під кон­тро­лем ад­мі­ніс­тра­ції.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *