На при­ват­не обій­стя за­пов­зли від­ра­зу дві га­дю­ки з пе­рер­вою в го­ди­ну. Од­на з них вку­си­ла до­машнього улюб­ленця. Ін­ци­дент став­ся сьогод­ні, 13 трав­ня, у міс­ті Ше­пе­тів­ці в районі шко­ли-гім­на­зії (5-та шко­ла), повідомляє ДеньЗаДнем.

«До нас за­ві­та­ли нез­ва­ні гос­ті — змії. У нас ха­та за п’ятою шко­лою. Змія за­пов­зла на под­вір’я, со­ба­ка ки­ну­лась на неї і від­гриз­ла га­дю­ці го­ло­ву, але та встиг­ла її вку­си­ти за мор­ду. Со­ба­ку ря­ту­ємо, їй роз­несло го­ло­ву, ста­ла, як ба­няк. Че­рез го­ди­ну при­пов­зла дру­га змія. По­ба­чи­ли вчас­но і роз­ру­ба­ли її ло­па­тою. Змії чор­ні і ду­же от­руй­ні. Вид­но во­ни пов­зуть з ар­тба­зи. Ски­даю фо­то по­ло­ви­ни га­дю­ки і по­ку­са­ної со­ба­ки. Будь­те уваж­ні в дво­рах, змії вже ні­чо­го не бо­ять­ся, ді­тям роз­по­ві­дай­те, щоб не ха­па­ли з зем­лі па­лич­ки, які пов­зуть», — йдеть­ся у до­пи­сі Ок­са­ни Лі­совсь­кої в гру­пі «Ше­пе­тів­ка Ше­пе­тов­ка он­лайн».

Цей до­пис зіб­рав чи­ма­ло ко­мен­та­рів. Од­ні пи­са­ли, що то вуж, ін­ші ж до­во­ди­ли, що то га­дю­ка.

«Це чор­на бо­лот­на га­дю­ка. У нас їх ду­же ве­ли­ка по­пу­ля­ція. Це доб­ре, що пер­шим по­мі­тив со­ба­ка, а не ди­ти­на», — заз­на­чив Сер­гій Мель­ник.

Де­які до­пи­су­ва­чі спів­чу­ва­ють пос­траж­да­ло­му псу, на­зи­ва­ють його ге­ро­єм. Од­нак, є і ті, хто за­хи­щає пла­зу­нів.

«Иди­оты!!! Ка­ко­го **** вы змею уби­ли? Не тро­гай­те её и она вас не тро­нет! Га­дю­ку мож­но зап­росто крюч­ком или сов­ком заг­нать в вед­ро и от­нести по­даль­ше! Толь­ко для это­го тре­бу­ют­ся азы гра­мот­ности и че­ло­веч­ности. Я не удив­люсь, ес­ли сей­час ка­кое-то гов­но СМИ рас­тру­бит о том, что «змеи за­би­ра­ют­ся в до­ма и на­па­да­ют на лю­дей». А со­ба­ку жаль, ко­неч­но. Та­кое в при­ро­де иног­да слу­ча­ет­ся. Ско­рей­ше­го выздо­ров­ле­ния пёси­ку!», — про­ко­мен­ту­вав Ни­ко­лай Гир­ни.

На за­хист змій став і ін­ший до­пи­су­вач.

«Ди­кі лю­ди. Не лю­ди, а якесь прок­ляття для ці­єї прек­расної зем­лі: і са­мі не­щас­ні жи­вуть (ну як «жи­вуть» та­ке) і ін­шим жи­ти не да­ють, а все жи­ве (як­що во­но са­ла не дає або по­до­їти не мож­на) ни­щи­ли б і ни­щи­ли… І чо­го б це та­ким лю­дям «Тво­рець до­лі не дає»?!», — на­пи­сав Oleksander Bashuk.

Про те, що га­дюк тре­ба бе­рег­ти, на­пи­сав і Юрій Бен­гус:

«Труд­но вклю­ча­ти міз­ки, ко­ли ді­ють ін­стинкти. Га­дю­ка поб­ли­зу лю­ди­ни — це доб­рий знак. Га­дю­ки кон­тро­лю­ють по­пу­ля­ції гри­зу­нів (з’їда­ють у пер­шу чер­гу хво­рих) і там де во­ни є — мен­ше лю­дей ги­не і хво­ріє від хво­роб ти­пу бо­ре­лі­оз, ба­бе­зі­оз, ток­соплаз­моз і ін­ших, які по­ши­рю­ють­ся на ми­шах і пе­ре­да­ють­ся че­рез клі­щів лю­дям. В Ук­ра­їні, че­рез зни­щен­ня га­дюк, бо­ре­лі­оз і по­діб­ні хво­ро­би ста­ли справжньою проб­ле­мою в цен­траль­них і схід­них районах. Ти­ся­чі хво­рі­ють на ці хво­ро­би і ста­ють ін­ва­лі­да­ми. Ді­аг­носту­ван­ня з’яви­ло­ся не­дав­но і тіль­ки у ве­ли­ких міс­тах. Лю­ди по­вин­ні пам’ята­ти: кож­на га­дю­ка — це спа­сін­ня де­сят­ків лю­дей від тяж­ких хво­роб. Вбив га­дю­ку = вбив, або при­рік на ін­ва­лід­ність де­сят­ки лю­дей. Так, га­дю­ка пред­став­ляє пев­ну не­без­пе­ку, але знач­но біль­шу не­без­пе­ку пред­став­ляє їх від­сутність. Знач­но біль­шу не­без­пе­ку, ніж га­дю­ки, для лю­дей пред­став­ля­ють елек­трич­ні ро­зет­ки, але ж ніх­то не ру­бає їх ло­па­тою. Ді­тям прос­то по­яс­ню­ють, що ти­ка­ти в них гвіз­дочком не вар­то. Ти­ся­чі лю­дей ги­нуть що­ро­ку че­рез ав­тівки, їх теж ніх­то не ру­бає ло­па­та­ми. Прос­то по­яс­ню­ють ді­тям пра­ви­ла до­рожнього ру­ху. Ін­ду­си, як по­мі­тять коб­ру (дій­сно смер­тель­ну змію, на від­мі­ну від га­дю­ки) — од­ра­зу не­суть їй мо­ло­ка, та обе­рі­га­ють. Бо ро­зу­мі­ють її ко­ристь».

Кіль­ка ко­мен­та­рів ли­ши­ла і до­пи­су­вач­ка Yaryna KI:

«По­ко­сіть тра­ву дов­ко­ла ва­шої те­ри­то­рії і нас­тупний раз вик­ли­кай­те спе­ці­аль­ні служ­би для від­ло­ву. По­до­ба­ють­ся во­ни вам чи ні, це чер­во­нок­нижні тва­ри­ни вби­ва­ти яких за­бо­ро­не­но за­ко­но­давс­твом».

«Не­має ста­тис­ти­ки за 2021 рік, але нап­риклад у 19 ро­ці не бу­ло жод­них ле­таль­них ви­пад­ків, у 2020 теж не ба­чу. Не­має в Ук­ра­їні смер­тель­но от­руй­них змій. Ось нап­риклад у 2019 ро­ці бу­ло за­фік­со­ва­но 129 уку­сів, ле­таль­них з них жод­но­го. Во­ді­їв які сі­да­ють на­під­питку за кер­мо ви ж не ру­ба­єте ло­па­та­ми, прав­да? Ме­ні теж ду­же шко­да со­ба­ку, во­на за­хи­ща­ла свою те­ри­то­рію, на­ді­юсь з нею все га­разд».

«В Ук­ра­їні та­ки­ми спра­ва­ми зай­ма­єть­ся Дер­жавна служ­ба Ук­ра­їни з над­зви­чай­них си­ту­ацій (ДСНС), але як­що под­зво­ни­ти на екс­тре­ний но­мер Вас теж до них ске­ру­ють. Та­кож, су­дя­чи з то­го скіль­ки лю­дей тут все ж та­ки від­стою пра­ва пла­зу­нів на жит­тя, є шанс що знай­деться хтось в ва­шій міс­це­вос­ті хто вам до­по­мо­же.»

На за­пи­тан­ня, до яких служб тре­ба звер­та­ти­ся, ця ж до­пи­су­вач­ка від­по­ві­ла:

«Так є та­кі служ­би, і хо­ча б один сер­пе­то­лог/еко­лог в районі. Во­ни ма­ють обов’язок при­їха­ти на вик­лик і слі­ду­ва­ти згід­но ді­ючо­го за­ко­но­давс­тва хо­чуть во­ни чи ні це їх обов’ язок. Ма­ють не роз­ру­ба­ти її ло­па­тою, а ви­вез­ти у від­по­від­не міс­це».

Втім, у дер­жавних служ­бах Ше­пе­тів­ки заз­на­ча­ють, що в міс­ті не­ма фа­хів­ців, які б зай­ма­ли­ся ви­ло­вом змій…

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *