З 10 чер­вня 2021 ро­ку наб­рав чин­ності За­кон Ук­ра­їни «Про вне­сен­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих ак­тів Ук­ра­їни що­до об­лі­ку тру­до­вої ді­яль­нос­ті пра­ців­ни­ка в елек­трон­ній фор­мі». Цим за­ко­ном зап­ро­вад­жу­єть­ся об­лік тру­до­вої ді­яль­нос­ті в елек­трон­ній фор­мі, що доз­во­ляє не офор­мля­ти та не вес­ти па­пе­ро­ві тру­до­ві книж­ки.

Пен­сій­ний фонд Ук­ра­їни про­тя­гом п’яти ро­ків має вклю­чи­ти до ре­єс­тру зас­тра­хо­ва­них осіб Дер­жавно­го ре­єс­тру за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жавно­го со­ці­аль­но­го стра­ху­ван­ня від­сутні да­ні про тру­до­ву ді­яль­ність пра­ців­ни­ків на під­ста­ві ві­до­мос­тей, на­да­них стра­ху­валь­ни­ка­ми.

За на­яв­ності пов­ної ін­форма­ції в ре­єс­трі зас­тра­хо­ва­них осіб про всі пе­рі­оди тру­до­вої ді­яль­нос­ті осо­би пен­сію за ві­ком бу­де приз­на­че­но ав­то­ма­тич­но (без звер­нення осо­би) з дня, що слі­дує за днем до­сяг­нення
пен­сій­но­го ві­ку.

За ба­жан­ням осо­ба мо­же одер­жу­ва­ти пен­сію з більш пізнього ві­ку.

https://www.novyny.online/

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *