У дер­жавній ус­та­но­ві «Ше­пе­тівсь­ка вип­равна ко­ло­нія № 98» з дот­ри­ман­ням ка­ран­тинних ви­мог від­бу­ла­ся вір­ту­аль­на ек­скур­сія для за­суд­же­них, повідомляє ДеньЗаДнем.

«Від­по­від­но до ви­мог ста­тей 123, 124 Кри­мі­наль­но-ви­ко­нав­чо­го ко­дек­су Ук­ра­їни та ви­ко­нан­ня ви­мог По­ло­жен­ня про прог­ра­му ди­фе­рен­ційова­но­го ви­хов­но­го впли­ву на за­суд­же­них «Твор­чість», а та­кож роз­витку со­ці­аль­но — ко­рис­них ін­те­ре­сів за­суд­же­них, бу­ло про­ве­де­но вір­ту­аль­ну ек­скур­сію Му­зе­єм Фа­бер­же в Ба­ден-Ба­де­ні», — по­ві­до­ми­ли в «ШВК № 98».

За­суд­же­ні Ше­пе­тівсь­кої вип­равної ко­ло­нії «від­ві­да­ли» Му­зей Фа­бер­же у Ба­ден-Ба­де­ні

Му­зей Фа­бер­же — пер­ший у сві­ті му­зей, пов­ністю прис­вя­че­ний твор­чості фір­ми юве­лі­ра Кар­ла Фа­бер­же. Му­зей зас­но­ва­ний ко­лек­ці­оне­ром Олек­сан­дром Іва­но­вим і роз­та­шо­ва­ний у ні­мець­ко­му міс­ті-ку­рор­ті Ба­ден-Ба­ден.

В уні­каль­ній ко­лек­ції му­зею, що на­ра­хо­вує по­над 700 ек­спо­на­тів, пред­став­ле­ний весь спектр тво­рів фір­ми Фа­бер­же від Ім­пе­ра­торсь­ких ве­ли­код­ніх я­єць до ви­ро­бів з ме­та­лу ча­сів Пер­шої сві­то­вої вій­ни.

По­ряд з ве­ли­кою ко­лек­ці­єю юве­лір­них ви­ро­бів зіб­рання му­зею міс­тить най­більшу у сві­ті ко­лек­ції пор­тси­га­рів, мі­ні­атюр­них фі­гу­рок ані­ма­ліс­тично­го жан­ру, ви­ро­бів пов­сякден­но­го по­бу­ту зі сріб­ла, зо­ло­та, до­ро­го­цін­но­го і на­пів­до­ро­го­цін­но­го ка­мін­ня.

Поділіться з друзями!


Від Novyny.Online

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *